K&H biometrikus aláírás a bankfiókokban

védd a környezetet velünk együtt: intézd ügyeidet papírmentesen

 • környezetbarát: szerződéskötés papírmentesen
 • egyszerű, gyors és kényelmes ügyintézés
 • nincs több elveszett dokumentum: a biometrikusan aláírt dokumentum bármikor, kényelmesen, online megtekinthető

részletek

 • a biometrikus aláírás egy fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amellyel elektronikus okirat létrehozható
 • a teljes fiókhálózatban elérhető
 • a biometrikus aláírással ellátott, elektronikus úton kötött szerződés, szerződéssel kapcsolatosan keletkező elektronikus dokumentumok (pl. szerződések, bizonylatok) Ügyfelet illető példánya a K&H e-bankban „Szerződések, dokumentumok” menüpontjában érhetők el 
 • a biometrikus aláírással történő ügyintézés alapvető feltétele a biometrikus aláírás minta felvétele.
 • nincs több elveszett dokumentum, azok online elérhetőek
 • biometrikus aláírás használatával több 10 millió fa kivágása előzhető meg

milyen dokumentumok írhatóak alá biometrikus azonosítással?

 • Befektető védelmi kérdőív
 • Befektető védelmi kérdőív visszautasítás
 • Betéti számlaszerződés
 • Biztosítotti nyilatkozat a K&H Visa arany betéti bankkártyához kapcsolódó K&H prémium asszisztencia biztosítási csomagokhoz
 • Elismervény K&H Elektronikus Azonosítású Banki Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosító eszköz(ök) átadásáról, beállításáról
 • K&H prémium befektetési iránytűt® Átvételi elismervény
 • Kártya szerződés
 • Keretmegállapodás banki szolgáltatások nyújtására
 • Kiegészítő kérdőív
 • Kiegészítő kérdőív összefoglaló
 • Közös tulajdonú számla létesítése
 • Nyilatkozat „K&H választható utasbiztosítás bankkártyához” csoportos biztosításhoz csatlakozásról
 • Prémium szolgáltatáscsomag szerződés
 • Számlamegszüntetés
 • Szolgáltatás igénylés és / vagy módosítás (bankszámla, betétszámla, bankkártya, e-bank, mobilinfo)
 • Ügyfél adatlap
 • Végtörlesztés lebonyolítási számlaszerződés

hirdetmények

Üzletszabályzat
Elektronikus azonosítású banki szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei
Elektronikus dokumentumok biometrikus aláírására és elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó hirdetmény

mi a biometrikus aláírás?

az aláírás (kézjegy) elektronikus úton történő rögzítése, melynek során az aláírás egyedi jellemzőiből (pl. aláírás sebessége, nyomás, dőlésszög) létrehozott adatok összessége (biometrikus aláírás minta) egyértelműen azonosítja az aláírás létrehozóját, hasonlóan az ujjlenyomathoz.

mi a biometrikus adat?

a személyek mérhető és azonosítást lehetővé tevő testi tulajdonságainak összessége: a természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását. Bank biometrikus adatnak a biometrikus aláírás során rögzített adatokat tekinti.

milyen személyes adatokat tárol az eddig megadottakon kívül a Bank a biometrikus hitelesítéshez?

az aláírás egyedi jellemzőit (pl. aláírás sebessége, nyomás, dőlésszög), azaz a biometrikus aláírás mintát

Ki hozhat létre biometrikus aláírást?

bármely 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen magánszemély (aki elfogadja a hozzá kapcsolódó nyilatkozatokat).

Ki őrzi, és hol a biometrikus aláírásokat? Hogyan védik azt, hogy az aláírások\adatok ne szivárogjanak ki?

a biometrikus aláírás minta egy különösen védett szerveren tárolódik, amit többszörös titkosított csatornákon keresztül az erre a célra speciálisan kialakított rendszeren érhetünk el, a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelően.

Meddig őrzik a biometrikus aláírást? Kell-e frissíteni azt megadott időközönként?

a biometrikus aláírás mintát az ügyfélkapcsolat végétől számított 8 éven keresztül őrizzük meg, hasonlóan a biometrikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumokhoz.
A biometrikus aláírás mintánkat megadott időközönként nem szükséges frissíteni, azonban előfordulhat az, hogy jelentősen megváltozik az írásképünk vagy változik a nevünk, így ezekben az esetekben a biometrikus aláírás minta újra rögzíthető a bankfiókban.

 

Hogyan kaphatom meg a biometrikusan aláírt dokumentumokat?

lakossági ügyfeleink a biometrikusan hitelesített dokumentumaikat a K&H e-bankon a Számlák, bankkártyák / Szerződések, dokumentumok menüpontban érhetik el.

 

Mely ügyfelek élhetnek a biometrikus aláírás lehetőségével, az elektronikus szerződéskötéssel?

lakossági K&H e-bankkal rendelkező magánszemélyek részére érhető el a biometrikus hitelesítés.

 

Hitelesek az otthon, a K&H e-bankból kinyomtatott szerződéseim?

az elektronikusan tárolt biometrikusan hitelesített dokumentumok csak elektronikus formában hitelesek. Hiteles papír alapú másolat a bankfiókban kérhető.

Meddig érem el az online felületen az elektronikus szerződéseimet?

a teljes ügyfélkapcsolat ideje alatt.

A biometrikusan aláírt dokumentumok eléréséért, letöltésért kell fizetnem?

nem, azok díjmentesen bármikor elérhetőek és letölthetőek a K&H e-bankból.

Ha megszűnik a K&H e-bankom, akkor elvesznek a biometrikusan aláírt dokumentumok?

a K&H e-bank megszűnését megelőzően a dokumentumokat saját számítógépre kell lementeni. Ha a megszüntetést követően mégis szükség van a biometrikusan aláírt dokumentumra, az a bankfiókban bármikor kikérhető papíros formában.

Van jelenleg hatályos törvényi szabályozás a biometrikus aláírás használatáról?

a 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (főleg: 279. §)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) biometrikus adatra vonatkozó részei
Az Európai Parlament és Tanács bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU rendelete (eIDAS)
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüt.), valamint a hozzá kapcsolódó BM rendeletek.

 

A biometrikus adatok felvételére, és az Elektronikus dokumentum biometrikus aláírással való megerősítésére vonatkozó rendelkezéseket az ügyfélszerződések részét képező Ügyfél adatlap, Az elektronikus azonosítású banki szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, a Elektronikus dokumentumok biometrikus aláírására és elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó Hirdetmény valamint a Bank Üzletszabályzata tartalmazza, melyek megtekinthetők a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. Bank a biometrikus adatok felvételére, és az Elektronikus dokumentum biometrikus aláírással való megerősítésére vonatkozó kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja.