címletváltással, átváltással kapcsolatos tájékoztató

címletváltás szolgáltatás

A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket - azok névértékével egyező összegben - címletváltás keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére.

A K&H Bank a címletváltás szolgáltatást a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban a pénztári órák alatt, kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel, szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja. A Bank a címletváltási szolgáltatásért a hirdetményeiben (hirdetmény - természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan, illetve a hirdetmény - vállalati ügyfelek részére)  meghatározott díjat számítja fel. Automatizált készpénzforgalmú bankfiók esetén a címletváltás szolgáltatás a Magyar Posta közreműködésével, a bankfiókhoz legközelebb eső, a bankfiókban elérhetővé tett hirdetményben – hirdetmény automatizált készpénzforgalmú bankfiókokról – megjelölt postahelyen vehető igénybe, a Magyar Posta Pénzforgalmi Üzletszabályzata 4. fejezetében meghatározott feltételekkel, és annak 1. számú melléklete (Pénzforgalmi szolgáltatások díjai – Hirdetmény a pénzforgalmi szolgáltatások díjairól) szerinti aktuális postai díjszabás szerint.  

átváltás szolgáltatás

A Bank az átváltás szolgáltatás keretében a forgalomból bevont vagy a törvényes fizetőeszköznek minősülő nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyeket, illetve forintérméket azonos címletű forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére cseréli, illetőleg fizetésül – ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is – elfogadja.

A Bank az átváltást a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban a pénztári órák alatt, mennyiségi korlátozás nélkül, díjmentesen nyújtja. Az átváltási szolgáltatást a Bank nem köti nála vezetett számla meglétéhez vagy egyéb szolgáltatás igénybevételéhez. A forintbankjegyek átváltását a Bank a nála fizetési számlával rendelkező ügyfelei részére valamennyi bankfiókjában, a készpénzbefizetésre alkalmas ATM berendezésein keresztüli befizetésként is biztosítja. Automatizált készpénzforgalmú bankfiók esetén az átváltás szolgáltatás a Magyar Posta közreműködésével a bankfiókhoz legközelebb eső, a bankfiókban elérhetővé tett hirdetményben – hirdetmény automatizált készpénzforgalmú bankfiókokról – megjelölt postahelyen vehető igénybe.

nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyek, valamint nehezen felismerhető, sérült forintérmék átváltása, illetve címletváltása

A forintbankjegyek és forintérmék címletváltását, illetve átváltását a Bank abban az esetben végzi el, amennyiben azok valódisága és névértéke (címlete) az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható.

Hiányos forintbankjegy azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átváltásának, illetve címletváltásának további feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb részét benyújtsák. A több, esetlegesen összeragasztott darabból álló hiányos forintbankjegyet a Bank átváltás, illetve címletváltás keretében abban az esetben váltja át, ha az egyes részekről az átvételkor megállapítható, hogy minden kétséget kizáróan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét kiteszik.

A Bank nem végez átváltást, címletváltást abban az esetben, amennyiben a forint fizetőeszköz valódisága, névértéke az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, illetve a megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérme esetén.

Amennyiben a forint fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, a Bank a forintbankjegyet vagy forintérmét jegyzőkönyv felvétele mellett, utólagos elszámolásra veszi át. A Bank a szándékosan megcsonkított forintérméket utólagos elszámolásra sem veszi át.

A Bank az ügyfelektől térítésmentesen, jegyzőkönyv ellenében átveszi azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, majd ezeket bevonás és megsemmisítés céljából az MNB részére továbbítja.

forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig, a forgalomból bevont forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig váltja át.

hamisgyanús bankjegyek bevonása

Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Bank azokat jegyzőkönyv ellenében, ellenérték térítése nélkül átveszi, és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja.

A Bank fenti készpénzt érintő műveleteket a hatályos jogszabályok, különösen a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I.17.) MNB rendelet és az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V.13.) MNB rendelet, továbbá a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény rendelkezései alapján végzi.