címletváltással, átváltással kapcsolatos tájékoztató

A K&H Bank a címletváltás és átváltás szolgáltatást - a forgalomból bevont forintbankjegyek és forintérmék azonos címletű, magyar törvényes fizetőeszközre történő cseréjének (átváltásának) kivételével - kizárólag a K&H Banknál fizetési számlával vagy egyéb banki termékkel, szolgáltatással rendelkező ügyfelei részére nyújtja. 

A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyeket és forintérméket - azok névértékével egyező összegben - címletváltás keretében átváltja más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, illetve átváltás keretében - azok névértékével egyező összegben - átváltja azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére, amennyiben azok valódisága és névértéke az átvételkor, a helyszínen egyértelműen megállapítható.

nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyek, valamint nehezen felismerhető, sérült forintérmék átváltása, illetve címletváltása

Hiányos forintbankjegy azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átváltásának, illetve címletváltás keretében más címletű, forgalomképes forintbankjegyre vagy forintérmére történő átvételének további feltétele, hogy a forintbankjegy felénél nagyobb részét benyújtsák. A több, esetlegesen összeragasztott - darabból álló hiányos forintbankjegyet a Bank átváltás, illetve címletváltás keretében abban az esetben váltja át, ha az egyes részekről az átvételkor megállapítható, hogy minden kétséget kizáróan azonos bankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy felénél nagyobb részét kiteszik.

A Bank nem végez átváltást, címletváltást abban az esetben, amennyiben a forint-fizetőeszköz valódisága, névértéke az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, illetve a megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérme esetén.

Amennyiben a forint-fizetőeszköz átválthatósága az átvételkor egyértelműen nem állapítható meg, a Bank a forintbankjegyet, vagy forintérmét jegyzőkönyv felvétele mellett, utólagos elszámolásra veszi át. Ugyancsak utólagos elszámolásra veszi át a Bank a szándékosan megcsonkított forintérméket.

A Bank a fenti átváltási, illetve címletváltási műveletekért a Természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetményben valamint a Vállalati ügyfelek részére szóló hirdetményben szereplő díjat számítja fel.

A Bank az ügyfelektől térítésmentesen, átvételi elismervény ellenében átveszi azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg a teljes bankjegy felületének 50%-át, majd ezeket bevonás és megsemmisítés céljából az MNB részére továbbítja.

forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre, a forgalomból bevont forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig azonos címletű, forgalomképes forintérmére korlátozások és feltételek nélkül, díjmentesen átváltja.

hamisgyanús bankjegyek bevonása

Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Bank azokat átvételi elismervény ellenében, ellenérték elszámolása nélkül bevonja és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja.

A Bank fenti készpénzt érintő műveleteket a pénztárral rendelkező bankfiókjaiban, a pénztári órák alatt, a hatályos vonatkozó jogszabályok (11/2011. (IX.6.) és 12/2011. (IX.6) MNB rendelet, annak hatályos módosításai, illetve a Magyar Nemzeti Bankról szóló - 2013. évi CXXXIX. törvény) alapján végzi.