öröklési információk

 • tanácsok a hagyaték előzetes elrendezésére
 • teendők banki, befektetési és biztosítási termékek öröklése esetén
 • szükséges dokumentumok listája termékcsoportonként (folyó- és megtakarítási számla, befektetés/értékpapír, hitel és biztosítás)
Bankunk törekszik a minőségi ügyfélkiszolgálásra még akkor is, ha olyan nehéz ügyről van szó, mint öröklés / hagyaték. Alább egy tájékoztatót talál, amivel próbáljuk segíteni az egyes banki és biztosítási termékek öröklése esetén szükséges teendőkkel. Összefoglaljuk a banki és biztosítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó öröklési szabályokat és folyamatokat annak érdekében, hogy előre elrendezhesse hagyatékát, illetőleg támogassuk a hátramaradottakat, örökös(öke)t a hagyatéki ügyek intézésében és a hagyaték átvételében.

Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztatót talál a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján.

általános öröklési szabályok

amennyiben bekövetkezik a haláleset, az örökösnek az alábbi teendői vannak:

 • kérni a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását az anyakönyvvezetőtől,
 • eleget tenni az eljárás lefolytatására illetékes jegyzőtől (hagyatéki ügyintézőtől) érkező idézésben foglaltaknak: ismertetni az ismert örökös vagy örökösök személyét, örökhagyó vagyontárgyait (ingóság, ingatlan) és a hagyatéki terheket, esetlegesen az örökhagyó után maradt végrendeletet becsatolni. Ez a hagyatéki leltár felvételéhez szükséges. Részletes tájékoztatást az örökös az idézésben talál.
 • eleget tenni a leltár felvétele után a közjegyzői idézésben foglaltaknak
 • megfontolni jogi képviselő meghatalmazását, aki segítségére lehet a hagyatéki eljárás során, ha az öröklésben érdekeltek között esetlegesen öröklési jogi vita merül fel.

milyen papírok szükségesek az örököstől a banki ügyintézéshez? (számla, hitel, értékpapír, biztosítás)

 • személyi igazolvány
 • lakcímkártya
 • közjegyző által kiállított jogerős teljes hatályú hagyatékátadó végzés, vagy a banknál vezetett számlákat feltüntető Európai Öröklési Bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat

A Bank az ügyfél haláláról hivatalosan akkor szerez tudomást,

 • ha részére bemutatásra kerül a halotti anyakönyvi kivonat, jogerős hagyatéki végzés vagy öröklési bizonyítvány, továbbá
 • ugyancsak hivatalos tudomásszerzésnek minősül, a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző megkeresése, valamint
 • a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat is.
 • ha a számlatulajdonos ügyfél nyugdíjban részesült, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek a halál időpontját követően folyósított nyugdíj visszafizetésére irányuló felhívása is.

A Számlatulajdonos halálával a számla fölött rendelkezésre jogosult meghatalmazott képviseleti jogosultsága megszűnik, így az ezt az időpontot követően a számla fölötti rendelkezés keretében adott megbízásaiért az örökösök felé tartozik felelősséggel.

Örökösnek tekinti a Bank azt a személyt, aki örökösi jogállását jogerős hagyatéki végzéssel, öröklési bizonyítvánnyal, vagy jogerős bírósági határozattal igazolja.

Az öröklési illeték fizetés szabályait, az illeték mértékét, és az illetékmentesség és kedvezmények szabályait a mindenkor hatályos illetéktörvény határozza meg. Az illeték mértékéről a hagyatéki eljárásban eljáró közjegyző nyújt tájékoztatást, annak mértékét a NAV határozatban állapítja meg.

további általános információk

Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, a Bank kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását, továbbá azt, hogy az okirat hitelességét konzuli vagy közjegyzői ellenjegyzés (Apostille alkalmazásával) igazolja. A külföldön kiállított, jogerős hagyatékátadó végzés vagy jogerős öröklési bizonyítvány esetén a Bank kérheti annak az illetékes magyar bíróság (Budai Központi Kerületi Bíróság) általi elismertetését, amelyet az érdekelt (örökös) kérelmezhet. A bíróság az okiratokról végrehajtási tanúsítványt állít ki, amennyiben az örökhagyó az

Európai Unión belül halálozott el, az Európai Unió területén kívül elhalálozott személy esetében pedig azokat a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény XI. fejezetében

meghatározottak szerint jár el és a külföldi határozatot végrehajthatóvá nyilvánítja.

Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges. Javasoljuk, hogy ilyen esetben előzetesen érdeklődjenek a Banknál az eljáráshoz szükséges feltételekkel kapcsolatban.

Minden, az ügyfeléről a Bank rendelkezésére álló, az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozó információ banktitoknak, illetőleg értékpapírtitoknak minősül. Ezeket az adatokat a Bank csak a jogszabályban meghatározott esetekben adhatja ki harmadik személy részére. Elhunyt ügyfeleinkkel kapcsolatosan adatokat a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és jegyző, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatóság, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére adhatunk át. A közeli hozzátartozó, vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt még abban az esetben sem adhatunk át, ha örökösi minőségét valószínűsíti. Tájékoztatást kizárólag az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz és le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről tudunk adni, kizárólag az örökhagyó közeli hozzátartozója részére, annak írásbeli kérelmére, legkésőbb a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig.

folyó- és megtakarítási számla

hogyan gondoskodhatok előre a szeretteimről?

Két lehetőség is létezik, hogy az örökös egyszerűen hozzáférhessen a számlához a továbbiakban is:

 • közös számla esetén a túlélő társtulajdonos változatlanul jogosult a számla felett rendelkezni,
 • A számlatulajdonosnak lehetősége van életében haláleseti rendelkezést tenni, melyben kedvezményezettet - akár többet is - jelölhet meg. Ha a számla közös számla, akkor ahhoz haláleseti rendelkezés nem tehető, a tulajdonostársak egymás haláleseti kedvezményezettjeinek minősülnek.

Amennyiben a számlához haláleseti rendelkezés tartozik, a számla egyenlegét nem veszik figyelembe a hagyatéki eljárás során, hanem az a kedvezményezett részére a hagyatéki eljárástól függetlenül kifizetésre kerül. Számlához tartozó kedvezményezett jelölés előnyei:

 • haláleseti rendelkezés esetén a számla egyenlege nem tárgya a hagyatéki eljárásnak, hanem a kedvezményezett részére kerül kifizetésre a hagyatéki eljárástól függetlenül.
 • a számla és az azon lévő egyenleg hozzáférhető, felhasználható marad, nem kell megvárni a közjegyzői hagyatékátadás jogerős befejezését.
 • lehetőséget biztosít a számlatulajdonos számára az örököseitől eltérő személy javára történő juttatásra.

A bankszámlát nem lehet örökölni, csak annak egyenlegét. Az örökösnek a részére kifizetett összeget saját számláján kell elhelyeznie.

mi a teendőm, ha örököltem?

Amennyiben nem történik kedvezményezett jelölés, a számla egyenlegét a jogerős hagyatékátadó végzés (öröklési bizonyítvány) bemutatásával a végzésben megjelölt örökös(ök) szerzi meg, a Bank az örökös(ök) részére, a végzésben megjelölt arányban fizeti ki. A bankszámlát nem lehet örökölni, csak annak egyenlegét. Az örökösnek a részére kifizetett összeget saját számláján kell elhelyeznie.

Ha Ön megörökölte az elhunyt K&H Banknál vezetett bankszámlájának egyenlegét, úgy kérjük szíveskedjen befáradni bármelyik bankfiókunkba, ahol a hagyatéki végzés vagy öröklési  bizonyítvány eredeti példányának vagy hiteles másolatának bemutatása és személyének azonosítása után a számla egyenlegét rendelkezésére bocsájtjuk.

Amennyiben az elhunyt bankszámlaszerződéssel rendelkezik, a számla megszűnik a számlatulajdonos halálával azon a napon, melyen a Bank a halál tényéről hivatalosan tudomást szerez. A Bank nem felelős azért a kárért, amely az örökhagyó elhalálozása és az arról való tudomásszerzés közötti időben következik be.

Az örökhagyó halálával a számla feletti rendelkezésre adott meghatalmazás is hatályát veszti a halál időpontjában, így a meghatalmazott a számla felett a számlatulajdonos halálát követően már nem rendelkezhet.


A bankszámlák öröklésére vonatkozó rendelkezéseket a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek részére nyújtott bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékekre vonatkozó ÁSZF tartalmazza, melyet megtekinthet a kapcsolódó dokumentumok között:

lakossági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek általános szerződési feltételei

10.4. Amennyiben a szolgáltatás természetéből más nem következik, vagy a vonatkozó szerződés eltérően nem rendelkezik, úgy a Számlaszerződés határozatlan időtartamra jön létre.
A Számlaszerződés megszűnik
(…)
- a Számlatulajdonos halálával a halál tényéről való Bank általi hivatalos tudomásszerzés napján, kivéve Közös Számla esetén, ahol a 2.4.3. pontban foglalt rendelkezés az irányadó.

2.3.1. (…) A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően a Számlatulajdonos által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Közös Számla esetén, ha a Számla nem szűnik meg, a meghatalmazások a túlélő Számlatulajdonos általi visszavonásig továbbra is hatályban maradnak.
A Bank kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Bank arról való tudomásszerzése közötti időben történtek.

2.4.2. A Számlatulajdonos elhunyta esetén – a halál tényének igazolásra szolgáló, a 2.4.4 pontban hivatkozott dokumentum bemutatása után – a Számlán lévő egyenleggel a kedvezményezett rendelkezhet. A kedvezményezett rendelkezése csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A kedvezményezett megjelölésére vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a Számla egyenlege a halál időpontjában pozitív és az egyenleg ezen időponttól a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá.

2.4.3. A Bank a közös számlanyitást úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, miszerint egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettnek. Az egyik Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számla egyedüli tulajdonosa – mint elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettje – a másik Számlatulajdonos lesz. Közös Számlára vonatkozóan egyéb haláleseti rendelkezés nem tehető.

2.4.4. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét – hivatalos okirattal igazolva – a Banknak bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Bank nem felel. A Bank a halál tényének igazolására szolgáló hivatalos okiratként első sorban a halotti anyakönyvi kivonatot, a jogerős hagyatékátadó végzést és az öröklési bizonyítványt fogadja el.

2.5. Öröklés
Öröklés esetén az örökös a Számla egyenlege feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatékátadó végzés illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával tehet. Az örökös rendelkezése csak a Számla bezárására és a Számlán lévő egyenleg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A Bank csak azon hagyatékátadó végzés alapján teljesít kifizetést, mely egyértelműen meghatározza az örökösöket, s az általuk örökölt összeg nagyságát. A Bank a Számlából eredő követelését jogosult az örökösökkel szemben érvényesíteni.

kapcsolódó dokumentum

lakossági bankszámla, betétszámla és lekötött betét termékek általános szerződési feltételei

befektetés / értékpapír

Törvényi rendelkezés értelmében értékpapír- és ügyfélszámla vonatkozásában – kivéve a stabilitási megtakarítási számlát – haláleseti rendelkezés nem tehető. Az értékpapír- és ügyfélszámla feletti rendelkezésre adott meghatalmazás – csakúgy, mint a bankszámlák esetében – az ügyfél halálával megszűnik. A Bank ebben az esetben is kizárja a felelősségét az örökhagyó halála és a hivatalos tudomásszerzés közötti időszakban bekövetkező károkért. 

Amennyiben a Bank hivatalos tudomást szerez az ügyfél halálának tényéről a számlák egyenlege minden esetben hagyatéki eljárás tárgyát képezi, így kizárólag a jogerős hagyatékátadó végzés birtokában, a hagyatéki végzésben megjelölt örökösök járhatnak el a számlák egyenlegével kapcsolatban.

Az örökös az értékpapírszámlán elhelyezett értékpapírokat nem tudja értékesíteni, kizárólag az értékpapírok saját értékpapírszámlájára történő transzferálását kérheti vagy készpénzben felveheti. Amennyiben az örökös nem rendelkezik értékpapírszámlával ebből a célból szükséges akár a Banknál, akár más számlavezetőnél értékpapírszámlát nyitnia. Az örökös általi rendelkezést követően az értékpapír- és ügyfélszámla megszűnik.

illetékfizetés speciális szabályairól

Az egyeneságbeli rokonok – így a felmenők: szülő, nagyszülő dédszülő stb, leszármazók: gyermek, unoka, dédunoka stb. – (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) és a házastársak öröklése esetén a hagyatéki vagyon, így a befektetések, értékpapírok vonatkozásában nincs illetékfizetési kötelezettség.

A fentiektől eltérő rokoni fokú örökös öröklése esetén (pl. nevelő szülő, nevelt gyermek, testvér stb.) keletkezhet illetékfizetési kötelezettség, melynek részletes szabályait az Illetékről szóló törvény vonatkozó szabályai határozzák meg, és melyről a NAV jogosult tájékoztatást nyújtani. További tájékoztatást az öröklési illetékről a NAV honlapján talál (illeték blokk, 20. füzet).


Az értékpapír számla öröklésére vonatkozó szabályokat Bankunk befektetési és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó Üzletszabályzata tartalmazza, melyet megtekinthet a kapcsolódó dokumentumok között:

befektetési és kiegészítő szolgáltatások üzletszabályzata

2.1.4. Az értékpapír- és az ügyfélszámla, illetve alszámláival való rendelkezésre kizárólag az Ügyfél, illetve a számla nyitásának és megszüntetésének esetét kivéve, az Ügyfélnek a Banknál hivatalosan - az aláírási karton kitöltésével és aláírásával - bejelentett meghatalmazottja(i) jogosult(ak). Az Ügyfél haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően az Ügyfél által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. A Bank kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek az Ügyfél halála és a Bank arról való tudomásszerzése közötti időben történtek.

2.1.8. Az értékpapír- és az ügyfélszámla tekintetében haláleseti kedvezményezett nem jelölhető meg.

2.16.6. A stabilitási megtakarítási számlára haláleseti rendelkezés adható; ebben az esetben a Stabilitási Megtakarítási Számlán nyilvántartott pénz- és/vagy értékpapírállomány nem képezi a hagyaték részét.

2.1.23. Amennyiben a Bank az Ügyfél elhalálozásáról hivatalosan értesül (halotti anyakönyvi kivonat eredetiben vagy annak hiteles másolata; közjegyzői megkeresés), az értesülés napjától kezdődően az értékpapír-, ügyfélszámláról való rendelkezést csupán az örököstől fogad el. Az örökös a számla vonatkozásában rendelkezést kizárólag az öröklés tényét és az örökös személyét, valamint a hagyatékot igazoló, a mindenkori jogszabályoknak megfelelő jogerős okirat (hagyatékátadó végzés, öröklési bizonyítvány) birtokában, annak Banknak történő bemutatásával tehet. Az örökös csak a számla egyenlegének (készpénz, értékpapír) átvezetésére, transzferálására, illetve készpénz felvételére irányuló rendelkezést adhat, ezt követően – az örökös erre vonatkozó rendelkezés hiányában is – a Bank a számlát megszünteti.

1.20.7. A Bank havonta portfólió-kimutatást, emellett negyedévente számlakivonatot készít, és így ad tájékoztatást az Ügyfél számláján végrehajtott valamennyi tranzakcióról, a számla forgalmáról és egyenlegéről. Ez alól kivételt képeznek azon értékpapír- és ügyfélszámlák, amelyek Számlatulajdonosa elhunyt; az elhalálozásról történő hivatalos banki tudomásszerzést követően a számlára vonatkozó kivonatküldést a Bank leállítja.

kapcsolódó dokumentum

befektetési és kiegészítő szolgáltatások üzletszabályzata

hitel

Amennyiben az elhunyt hiteltermékkel rendelkezik és nincs további adós vagy adóstárs, halálával a banki követelés lejár, esedékessé válik. Bankunk a hagyatéki eljárásban a hitelezői igényét bejelenti az eljáró közjegyzőnek és a hagyaték jogerős átadását követően az elhunyt örökösei kötelesek a lejárt kölcsöntartozás visszafizetésére. 

Az örökös a kölcsönszerződés egyidejű módosításával beléphet a kölcsönjogviszonyba. A Bank törekszik rá, hogy az örökössel a lejárt tartozás visszafizetésére megállapodást kössön. Ezzel elkerülhető, hogy a kölcsönszerződésből eredő tartozás egy összegben fizetendővé váljon. Ebben az esetben az örökösnek a megállapodás szerinti ütemezésnek megfelelően kell a hitelt a Bank részére visszafizetni, a megállapodásban rögzített feltételekkel.

Természetesen a hagyatéki eljárás során az Adós tulajdonában álló, kölcsönből megvásárolt ingatlan örökléséről is határoznak. Az ingatlan a Bank zálogjogával terhelten kerül az örökös tulajdonába, így az továbbra is a kölcsöntartozás fedezetéül szolgál.


Bankunk a lakossági hitelekre vonatkozó ÁSZF-je az alábbi rendelkezést tartalmazza, melyet megtekinthet a kapcsolódó dokumentumok között:

általános szerződési feltételek lakossági hitelekre vonatkozóan

10.4. Ügyfél halála 
Amennyiben az ügyletben szerepelő valamennyi természetes személy Adós - ideértve az Adóstárs(ak)at is - elhalálozik, a Kölcsönszerződés megszűnik azon a napon, amelyen az utolsóként elhalálozott Adós/Adóstárs halálának tényéről a Bank hivatalos tudomást szerez (ekkor a Bank valamennyi, a Kölcsönszerződés alapján az Adóssal/Adóstársakkal szemben fennálló követelése esedékessé válik), kivéve, amennyiben a Bank az elhunyt(ak) örököseivel másképp meg nem állapodik. Megszűnés esetén a Bank jogosult követelését a hagyatéki eljárásban hitelezői igényként bejelenteni, valamint a Kölcsönszerződés megszűnése folytán történő követelésérvényesítés során az elszámolásra a Bank és az elhunyt Adós, illetőleg Adóstár(ak) jogerős hagyatékátadó végzéssel igazolt örökösei között kerül sor.

kapcsolódó dokumentum

általános szerződési feltételek lakossági hitelekre vonatkozóan

biztosítás

életbiztosításokra vonatkozó szabályok

hogyan gondoskodhatok előre a szeretteimről?

A biztosított elhalálozása esetén nyújtott életbiztosítási szolgáltatás nem képezi hagyaték tárgyát és kedvezményezett is jelölhető. Mivel nem része a hagyatéki vagyonnak, így ezen összegre a kedvezményezett(ek)et, illetve örökös(öke)t nem terheli öröklési illeték fizetési kötelezettség. Amennyiben bekövetkezik a biztosítási esemény, és a szerződésben nevesített kedvezményezettek vannak, elegendő a halál tényének okirati igazolása a biztosítási összeg kifizetéséhez, így a biztosítási összeg kifizetéséhez nem kell megvárni a jogerős közjegyzői hagyatékátadást.

A fentiek alapján érdemes a szerződőnek (a biztosított beleegyezésével) kedvezményezettet megjelölnie. Abban az esetben, ha a szerződésben nincs nevesített haláleseti kedvezményezett, a szolgáltatást a biztosított örökösei kapják, a szerződési feltételekben meghatározott arányban, de csak a hagyaték átadást követően. 

életbiztosítások haláleseti kárrendezéséhez általánosságban az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a kedvezményezettek által teljes körűen kitöltött kárigény bejelentő nyomtatvány
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata
 • hatósági eljárás esetén a lezáró határozat másolata, baleseti halálnál alkoholfogyasztásra vonatkozó adatokkal
 • a jogerős hagyatéki végzés vagy öröklési bizonyítvány másolata, amennyiben nem került megjelölésre kedvezményezett

a kárrendezéséhez továbbá az alábbiak lehetnek szükségesek:

 • bankszámlához, hitelhez kapcsolódó biztosításnál a Bank igazolása
 • hitelfedezeti záradék esetén a Bank hozzájáruló nyilatkozata
 • kiskorú Kedvezményezettnél törvényes képviselői nyilatkozat
 • a Biztosító egyéb szükséges dokumentumokat is bekérhet a kárrendezéshez

a bejelentés módja

A fenti dokumentumokat

 • elküldheti elektronikus úton az eletbiztositas@kh.hu e-mail címre
 • átadhatja személyesen bármelyik K&H bankfiókban, vagy a biztosító ügyfélszolgálatán
 • vagy elküldheti postai úton, az 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. címre.

a kifizetés általános szabályai

 • a haláleseti szolgáltatást a Biztosító legkésőbb az összes szükséges dokumentum beérkezésétől számított 15 napon belül kifizeti
 • kifizetés előtt szükség lehet a kedvezményezett átvilágítására

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (GFB) szerződésekre vonatkozó szabályok

GFB esetén kizárólag a jogerős hagyatéki végzés alapján törölheti a Biztosító a szerződést. Azaz a GFB szerződés az elhunyt nevén, legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a halál tényét a hozzátartozók a Biztosítónak bejelentették, és a szerződés díjai befizetésre kerültek (GFB törvény alapján). 2017. január 01-től érvényes új jogszabály szerint a 2017. január 01-je után jogerőre emelkedett hagyatéki végzések alapján a Biztosító a lejelentést követő 30 nap után törli GFB szerződéseket.

A szerződést nem írja át a Biztosító az Örökös nevére, GFB esetén az Örökösnek mindig új biztosítási szerződést kell kötnie a jogerős hagyatéki végzés napjával.

CASCO és lakásbiztosítás szerződésekre vonatkozó szabályok

CASCO és lakásbiztosítás esetén a Biztosító nem írja át a Szerződőt a szerződésben, ezekben az esetekben, az Örökösnek újra kell kötnie a biztosítást. A biztosítás a hagyatéki eljárást követően +1 napra törlésre kerül, a Bankhoz/Biztosítóhoz történő bejelentés alapján.

Lakásbiztosítások esetében, ha az ingatlan banki hitellel terhelt, akkor a Bank lakásbiztosítási szerződés újrakötését írhatja elő az Örökösnek.

Amennyiben az Örökös értékesíti az örökölt ingatlant, és az adásvételi szerződést és halotti anyakönyvi kivonatot is egyszerre megküldi a Banknak/Biztosítónak, akkor a szerződés érdekmúlás jogcímen törlésre kerül, és a díjvisszatérítést az adásvételi szerződésben szereplő Örökösök részére küldi vissza.

Adásvétel esetében a törlés dátuma, az adásvételi szerződésben vagy külön nyilatkozaton megjelölt, birtokbaadás dátuma lesz.

egyéb ingóság és ingatlan vagyon

Amennyiben az örökhagyó után ingóság- (minden vagyon, ami nem minősül ingatlannak, így például gépjármű, lajstromozott jármű, festmény, műtárgy stb.) ingatlanhagyaték maradt, kérjük, tájékozódjon a teendőiről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara Honlapján.

ugrás az oldal tetejére

KiberPajzs
Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a KiberPajzs honlapra! (kiberpajzs.hu)