a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

Pénzmosás, amikor a bűnözők a pénzügyi intézmények szolgáltatásait felhasználva próbálják meg a bűncselekményből származó jövedelmet elrejteni. A terrorista finanszírozás esetében ugyanakkor gyakran legális tevékenységekből származó jövedelmeket használnak.

A magyar Büntető Törvénykönyv meghatározása alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás is bűncselekménynek minősül. A 2017. évi LIII. törvény „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” (Pénzmosási törvény) célja, hogy megelőzze a bűncselekményekből származó bevételeknek a pénzügyi rendszereken, tőkepiacokon és egyéb, a pénzmosás szempontjából kiemelt műveleteken keresztüli tisztára mosását továbbá a küzdelem a terrorizmus finanszírozása ellen. A K&H Bank Zrt alanya ennek a törvénynek. A K&H Bank Zrt a pénzmosást komoly kockázatként azonosította és ennek a kockázatnak az enyhítésére eljárásrendet hozott létre. A K&H bank Zrt mindent megtesz annak érdekében, hogy a bank által kínált szolgáltatásokat ne lehessen pénzmosásra illetve terrorizmus finanszírozásra felhasználni. A K&H Bank Zrt Compliance szervezetet működtet, amelyen belül külön osztály dolgozik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében. A K&H Bank Zrt együttműködik a hivatalos szervekkel minden gyanús pénzmosás és terrorizmus finanszírozás eset azonosításában.

A K&H Bank Zrt minden dolgozójára kötelező érvényű belső eljárásrendet működtet. A Bank belső szabályzatai teljes mértékben megfelelnek az FATF 40+9 ajánlásának, az Európai Parlament és Bizottság 2015/849 direktívájának és a 2015/847 Európa Tanácsi Rendeletnek. A nemzetközi szabályozások által megkívánt nyilatkozatok elérhetőek a Bank honlapján.

ügyfél azonosítás, átvilágítás és tényleges tulajdonos azonosítása

A vonatkozó magyar szabályozás alapján az ügyfél átvilágítás eljárása kötelező a törvény által meghatározott esetekben, különösen az ügyfélkapcsolat létesítésekor, 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzes tranzakciók esetén illetve az 300 ezer forintot elérő vagy meghaladó devizaváltások során, a tranzakcióban használt devizanemtől függetlenül. Azért, hogy ezen elvárásnak megfeleljünk, kérjük kedves ügyfeleinket az érvényes azonosító okmányok bemutatására.

A K&H Bank Zrt köteles azonosítani az ügyfelet, meghatalmazottját, a számla felett rendelkező személyt és az ügyfél képviseletében eljáró személyt, akárcsak a tényleges tulajdonost, ahogy az a törvényben meghatározásra került az ügyfél átvilágítás tekintetében.

Az azonosítás és a tényleges tulajdonosi nyilatkozat teljesítése írásos formában, az Ügyfél adatlap kitöltésével történik. A dokumentumot kitöltve a törvény által meghatározott időtartamig a Bank köteles megfelelően tárolni.

A K&H Bank Zrt köteles elvégezni az ügyfél átvilágító intézkedést, melynek részeként azonosítja az ügyfelet, elvégzi a személyazonosság ellenőrzést, azonosítja a tényleges tulajdonost és ellenőrzi a tényleges tulajdonos személy azonosságát. Az azonosítás alapján rögzíti az üzleti kapcsolat részleteit, a tranzakciós megbízást és az üzleti kapcsolatot rendszeresen felügyeli

Azért, hogy az ügyfél átvilágítási kötelezettségének eleget tegyen a K&H Bank Zrt rögzíti az üzleti kapcsolat és a tranzakciós megbízás következő részleteit:

  • üzleti kapcsolat: típusa, tárgya, időtartama
  • tranzakciók: tárgya és összege

A K&H Bank Zrt ezen felül rögzítheti a teljesítés körülményét (hely, idő, mód) amennyiben ez a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése szempontjából szükséges.

ismerd meg ügyfeled

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatának csökkentése érdekében a K&H Bank Zrt-nek a lehető leginkább tisztában kell lennie az ügyfél tevékenységével, az üzleti kapcsolat természetével, üzleti partnerekkel, pénzügyi szokásokkal, hazai és üzleti gyakorlattal, az számlán található terhelések és jóváírások gazdasági hátterével, a várható forgalommal (összeg, devizanem), ezért rendszeres és aktív kapcsolatot tart fent az ügyfeleivel.

Jogi személyek esetében a K&H Bank Zrt-vel kötött szolgáltatói szerződés értelmében szükséges az ügyfél tulajdonosi szerkezetének ismerete, beleértve a tényleges tulajdonosokat, akik szükségszerűen magánszemélyek, a döntéshozókat és mindazokat, akik az ügyfél nevében eljárhatnak.

kiemelt közéleti személyek

A Pénzmosási törvény kívánalmaival összhangban, a természetes személyeknek írásban kell nyilatkozniuk a Kiemelt Közéleti Státuszukról és vagyonuk forrásáról. Kiemelt közéleti személynek (PEP) a fontos közfeladatot betöltő személyeken felül az ő közeli hozzátartozóik és a velük közeli kapcsolatban álló személyek is kiemelt közéleti személynek minősülnek. A nyilatkozatok valódiságát a World Check adatbázis segítségével ellenőrizni kell, mely adatbázis nem csupán „fekete lista” illetve „korlátozó lista” de tartalmazza a kiemelt közéleti személyek listáját is.

adatváltozás

Az ügyfélkapcsolat fennállása során, az ügyfél 5 munkanapon belül köteles a K&H Bank Zrt-t értesíteni, amennyiben az ügyfél átvilágításkor rögzített adataiban vagy a tényleges tulajdonos személyében változás következik be.

Az egyenleg közlőn a K&H Bank Zrt rendszeresen felhívja ügyfelei figyelmét a jelentési kötelezettségre a személyes adatokban bekövetkezett változás esetén. A felhívásban különös hangsúlyt kap azon ügyfelek tájékoztatása, akiknek számláján legalább két éve nem történ terhelés vagy jóváírás, nem számítva a bank által könyvelt tételeket. Amennyiben a Bank egy adott számlán két éve alatt nem hajtott végre megbízást, úgy a számlát blokkolni szükséges mindaddig, amíg az ügyfél adatok naprakész voltáról az ügyféllel történt egyeztetés alapján meg nem győződött a Bank.

jelentés, ellenőrzés, szűrés

A gyanús vagy szokatlan tranzakciókat a K&H Bank Zrt Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás megelőzési Főosztályán keresztül jelenteni kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szerve felé.

A jogi elvárásokkal összhangban a K&H Bank Zrt folyamatosan felügyeli az üzleti kapcsolatot, beleértve a tranzakciók elemzését az üzleti kapcsolat fennállása során azért, hogy megállapítsa, hogy a tranzakciók összhangban vannak-e az ügyfél által a Bank rendelkezésére bocsátott információval.

Amennyiben ez a kockázati alapon meghatározott döntés alapján szükséges, a K&H Bank Zrt az üzleti kapcsolatot fokozottan ellenőrzi. Ez az ellenőrzés magában foglalja az üzleti kapcsolat fennállása során felmerülő alkalmi tranzakciókat is.

A leendő ügyfelek és tranzakciókat az alkalmazandó szankciókkal összhangban szűrni szükséges. A meglévő ügyfeleket a szankciók frissítése esetén ismételt szűrésnek kell alávetni. A K&H Bank Zrt köteles a vonatkozó jelentéseket megtenni.

oktatás

Annak érdekében, hogy a dolgozók részt vegyenek a K&H Bank Zrt pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységében, azonosítsák az üzleti kapcsolatokat és a tranzakciós megbízásokat felismerjék a pénzmosást és terrorizmus finanszírozást, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően járjanak el minden esetben, amikor bármilyen adat tény vagy körülmény pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utal, a Bank oktatást szervez minden új belépő számára, valamint azon dolgozók számára is, akik hosszabb időre (1 év) kiesnek a munkavégzésből, továbbá rendszeres, éves frissítő képzést szervez a dolgozók részére és intézkedik az oktatás megfelelő dokumentálásáról és a számonkérésről. 

ellenőrzés

Annak biztosítására, hogy a Bank a vonatkozó törvényeknek megfelelően működik, kulcsfontosságú elvárás az ellenőrzési folyamatok megléte, mely hatékony támogatása a törvények betartásának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben, valamint törvény által meghatározott a feladatok ellátásának biztosításában.

Ennek érdekében: A K&H Bank Compliance Igazgatósága ellenőriz minden operatív tranzakciót és folyamatot, ellenőrző rendszert működtet, eljárásokat dolgozott ki, belső ellenőrzéseket végez valamint tranzakció vizsgálatokat folytat, továbbá támogatja az üzleti területeket.

A K&H Bank Zrt Belső Ellenőrzési Osztálya rendszeresen ellenőrző az általános feltételek és a meghatározott eljárásrendek teljesülését.

Compliance szervezet

A szervezet felelőssége a rendszeres ellenőrzése a törvényeknek való megfelelés tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése terén (a pénzváltó ügynököknél is) előtérbe helyezve a megfelelő ügyfél átvilágítási eljárást, valamint a képzések és a szűrő rendszerek felülvizsgálatát, továbbá feladata a rendszeres jelentés Vezetőség és a Tulajdonos képviselői felé a belső ellenőrzések eredményeit illetően. A Compliance felelős továbbá a KBC csoport szabályainak helyi környezetbe való implementálása.

monitoring

A törvény elvárásainak megfelelően a Bank az ügyfélkapcsolat folyamatos monitoringja érdekében automatikus szűrőrendszert üzemeltet a Bankban végrehajtott tranzakciók vonatkozásában.

szűrés

Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII törvénynek való megfelelés, valamint az EU, ENSZ és OFAC elvárásai teljesítésének érdekében minden ügyfél, tranzakció és SWIFT üzenet, szűrésre kerül az alkalmazandó listák szerint.