a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

Pénzmosás, amikor a bűnözők a pénzügyi intézmények szolgáltatásait felhasználva próbálják meg a bűncselekményből származó jövedelmet elrejteni. A terrorista finanszírozás esetében ugyanakkor gyakran legális tevékenységekből származó jövedelmeket használnak.

A magyar Büntető Törvénykönyv meghatározása alapján a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás is bűncselekménynek minősül. A 2007. évi CXXXVI. törvény „a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról” (Pénzmosási törvény) célja, hogy megelőzze a bűncselekményekből származó bevételeknek a pénzügyi rendszereken, tőkepiacokon és egyéb, a pénzmosás szempontjából kiemelt műveleteken keresztüli tisztára mosását továbbá a küzdelem a terrorizmus finanszírozása ellen. A K&H Bank Zrt alanya ennek a törvénynek. A K&H Bank Zrt a pénzmosást komoly kockázatként azonosította és ennek a kockázatnak az enyhítésére eljárásrendet hozott létre. A K&H bank Zrt mindent megtesz annak érdekében, hogy a bank által kínált szolgáltatásokat ne lehessen pénzmosásra illetve terrorizmus finanszírozásra felhasználni. A K&H Bank Zrt Compliance szervezetet működtet, amelyen belül külön osztály dolgozik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében. A K&H Bank Zrt együttműködik a hivatalos szervekkel minden gyanús pénzmosás és terrorizmus finanszírozás eset azonosításában.

A 2007/136. törvény, a 2007/35. Pénzügyminisztériumi rendelet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felelügyelete ajánlása alapján a K&H Bank Zrt minden dolgozójára kötelező érvényű belső eljárásrendet működtet. A Bank belső szabályzatai teljes mértékben megfelelnek az FATF 40+9 ajánlásának, az Európai Parlament és Bizottság 2005/60 direktívájának és a 2006/1781 Európa Tanácsi Rendeletnek. A nemzetközi szabályozások által megkívánt nyilatkozatok elérhetőek a Bank honlapján.

ügyfél azonosítás, átvilágítás és tényleges tulajdonos azonosítása

A vonatkozó magyar szabályozás alapján az ügyfél átvilágítás eljárása kötelező a törvény által meghatározott esetekben, különösen az ügyfélkapcsolat létesítésekor, 3,6 millió forintot elérő vagy meghaladó készpénzes tranzakciók esetén illetve az 500 ezer forintot elérő vagy meghaladó devizaváltások során, a tranzakcióban használt devizanemtől függetlenül. Azért, hogy ezen elvárásnak megfeleljünk, kérjük kedves ügyfeleinket az érvényes azonosító okmányok bemutatására.

A K&H Bank Zrt köteles azonosítani az ügyfelet, meghatalmazottját, a számla felett rendelkező személyt és az ügyfél képviseletében eljáró személyt, akárcsak a tényleges tulajdonost, ahogy az a törvényben meghatározásra került az ügyfél átvilágítás tekintetében.

Az azonosítás és a tényleges tulajdonosi nyilatkozat teljesítése írásos formában, az Ügyfél adatlap kitöltésével történik. A dokumentumot kitöltve a törvény által meghatározott időtartamig a Bank köteles megfelelően tárolni.

A K&H Bank Zrt köteles elvégezni az ügyfél átvilágító intézkedést, melynek részeként azonosítja az ügyfelet, elvégzi a személyazonosság ellenőrzést, azonosítja a tényleges tulajdonost és ellenőrzi a tényleges tulajdonos személy azonosságát. Az azonosítás alapján rögzíti az üzleti kapcsolat részleteit, a tranzakciós megbízást és az üzleti kapcsolatot rendszeresen felügyeli

Azért, hogy az ügyfél átvilágítási kötelezettségének eleget tegyen a K&H Bank Zrt rögzíti az üzleti kapcsolat és a tranzakciós megbízás következő részleteit:

  • üzleti kapcsolat: típusa, tárgya, időtartama
  • tranzakciók: tárgya és összege

A K&H Bank Zrt ezen felül rögzítheti a teljesítés körülményét (hely, idő, mód) amennyiben ez a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése szempontjából szükséges.

ismerd meg ügyfeled

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatának csökkentése érdekében a K&H Bank Zrt-nek a lehető leginkább tisztában kell lennie az ügyfél tevékenységével, az üzleti kapcsolat természetével, üzleti partnerekkel, pénzügyi szokásokkal, hazai és üzleti gyakorlattal, az számlán található terhelések és jóváírások gazdasági hátterével, a várható forgalommal (összeg, devizanem), ezért rendszeres és aktív kapcsolatot tart fent az ügyfeleivel.

Jogi személyek esetében a K&H Bank Zrt-vel kötött szolgáltatói szerződés értelmében szükséges az ügyfél tulajdonosi szerkezetének ismerete, beleértve a tényleges tulajdonosokat, akik szükségszerűen magánszemélyek, a döntéshozókat és mindazokat, akik az ügyfél nevében eljárhatnak.

kiemelt közéleti személyek

A Pénzmosási törvény kívánalmaival összhangban, a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek írásban kell nyilatkozniuk a Kiemelt Közéleti Státuszukról és vagyonuk forrásáról. Az Ügyfél adatlap letölthető és kitölthető előzetesen is az adminisztrációs eljárást lerövidítendő. A nyilatkozatok valódiságát a World Check adatbázis segítségével ellenőrizni kell, mely adatbázis nem csupán „fekete lista” illetve „korlátozó lista” de tartalmazza a kiemelt közéleti személyek listáját is.

adatváltozás

Az ügyfélkapcsolat fennállása során, az ügyfél 5 munkanapon belül köteles a K&H Bank Zrt-t értesíteni, amennyiben az ügyfél átvilágításkor rögzített adataiban vagy a tényleges tulajdonos személyében változás következik be.

Az egyenleg közlőn a K&H Bank Zrt rendszeresen felhívja ügyfelei figyelmét a jelentési kötelezettségre a személyes adatokban bekövetkezett változás esetén. A felhívásban különös hangsúlyt kap azon ügyfelek tájékoztatása, akiknek számláján legalább két éve nem történ terhelés vagy jóváírás, nem számítva a bank által könyvelt tételeket.

jelentés, ellenőrzés, szűrés

A gyanús vagy szokatlan tranzakciókat a K&H Bank Zrt Pénzmosás és Terrorizmus Finanszírozás megelőzési Főosztályán keresztül jelenteni kell a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős pénzügyi információs egységként működő hatóság illetékes szerve felé.

A jogi elvárásokkal összhangban a K&H Bank Zrt folyamatosan felügyeli az üzleti kapcsolatot, beleértve a tranzakciók elemzését az üzleti kapcsolat fennállása során azért, hogy megállapítsa, hogy a tranzakciók összhangban vannak-e az ügyfél által a Bank rendelkezésére bocsátott információval.

Amennyiben ez a kockázati alapon meghatározott döntés alapján szükséges, a K&H Bank Zrt az üzleti kapcsolatot fokozottan ellenőrzi. Ez az ellenőrzés magában foglalja az üzleti kapcsolat fennállása során felmerülő alkalmi tranzakciókat is.

A leendő ügyfelek és tranzakciókat az alkalmazandó szankciókkal összhangban szűrni szükséges. A meglévő ügyfeleket a szankciók frissítése esetén ismételt szűrésnek kell alávetni. A K&H Bank Zrt köteles a vonatkozó jelentéseket megtenni.

oktatás

Annak érdekében, hogy a dolgozók részt vegyenek a K&H Bank Zrt pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési tevékenységében, azonosítsák az üzleti kapcsolatokat és a tranzakciós megbízásokat felismerjék a pénzmosást és terrorizmus finanszírozást, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően járjanak el minden esetben, amikor bármilyen adat tény vagy körülmény pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozásra utal, a Bank oktatást szervez minden új belépő számára, valamint azon dolgozók számára is, akik hosszabb időre (1 év) kiesnek a munkavégzésből, továbbá rendszeres, éves frissítő képzést szervez a dolgozók részére és intézkedik az oktatás megfelelő dokumentálásáról és a számonkérésről. 

ellenőrzés

Annak biztosítására, hogy a Bank a vonatkozó törvényeknek megfelelően működik, kulcsfontosságú elvárás az ellenőrzési folyamatok megléte, mely hatékony támogatása a törvények betartásának a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben, valamint törvény által meghatározott a feladatok ellátásának biztosításában.

Ennek érdekében: A K&H Bank Compliance Igazgatósága ellenőriz minden operatív tranzakciót és folyamatot, ellenőrző rendszert működtet, eljárásokat dolgozott ki, belső ellenőrzéseket végez valamint tranzakció vizsgálatokat folytat, továbbá támogatja az üzleti területeket.

A K&H Bank Zrt Belső Ellenőrzési Osztálya rendszeresen ellenőrző az általános feltételek és a meghatározott eljárásrendek teljesülését.

Compliance szervezet

A szervezet felelőssége a rendszeres ellenőrzése a törvényeknek való megfelelés tekintetében a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése terén (a pénzváltó ügynököknél is) előtérbe helyezve a megfelelő ügyfél átvilágítási eljárást, valamint a képzések és a szűrő rendszerek felülvizsgálatát, továbbá feladata a rendszeres jelentés Vezetőség és a Tulajdonos képviselői felé a belső ellenőrzések eredményeit illetően. A Compliance felelős továbbá a KBC csoport szabályainak helyi környezetbe való implementálása.