befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások

  • hozzád illő befektetési ajánlatok a megújuló alkalmassági és megfelelési tesztek segítségével
  • személyre szabott, részletes tájékozatás befektetéseidről
befektetésekkel kapcsolatos tájékoztatások

megújuló befektetővédelem 

A pénzügyi eszközök piacáról szóló Európai Uniós 2004/39/EU irányelv (Markets in Financial Instruments Directive — röviden MiFID I.) előírásai alapján a befektetési vállalkozásokra és az árutőzsdei szolgáltatókra, valamint az általuk végezhető tevékenységekre vonatkozó szabályokat a 2007. évi CXXXVIII. törvény tartalmazza. Az irányelv célja, hogy az Európai Unión belül olyan egységes szabályokat alakítson ki a befektetési szolgáltatások terén, melyek segítségével biztosítható a befektetők érdekeinek maximális védelme és az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása. Az irányelv biztosítja a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos részletes tájékoztatást és átláthatóvá teszi a befektetési vállalkozások működését valamint az ügyletek végrehajtását.

A pénzügyi eszközök piacairól szóló új Európai Uniós 2014/65/EU irányelv, valamint 2017/565/EU rendelet és 600/2014/EU rendelet (a továbbiakban: MiFID2) jelentősen módosítja a befektetési szolgáltatások nyújtása során alkalmazandó hazai jogszabályokat 2018. január 3-tól.

A K&H Bank a jogszabályi megfelelés érdekében az alábbi gyakorlatot alkalmazza:

befektetési tanácsadás, alkalmasság, megfelelés vizsgálata

2018. január 3.-tól, a Bank csak abban az esetben adhat befektetési tanácsot, ha ú.n. alkalmassági jelentést készít a számodra. E jelentésben a Bank meghatározza, hogy az általa nyújtott befektetési tanács hogyan felel meg a befektetési profilodnak az elvégzett alkalmassági vizsgálat fényében. Amennyiben távközlési eszközön keresztül történik a tanácsadás, lehetőséged nyílik arra is, hogy előzetesen hozzájárulj ahhoz, hogy e jelentést csak az ügyletkötést követően kapd meg.

A korábbi szabályozással egyezően, a Bank a befektetési tanácsadás nyújtását megelőzően alkalmassági tesztben tájékozódik a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteidről, tapasztalataidról, pénzügyi, jövedelmi helyzetedről, befektetési céljaidról, veszteségviselési és kockázatviselő képességedről.

Befektetési termékek (pl. kötvények, strukturált befektetési termékek, alapok) ügyletkötésére, az alkalmasság vizsgálatára a Bank gyakorlatában a Befektetővédelmi kérdőív, az adott termékcsoportra vonatkozó Kiegészítő kérdőív, valamint tranzakció szinten a Kiegészítő kérdések szolgálnak. A jogszabály értelmében – egyéb feltételek teljesülése mellett – Bankunk csak abban az esetben adhat befektetési tanácsot, ha a megbízás végrehajtása előtt a Befektetővédelmi kérdőívben meggyőződik kockázatviselő képességedről, pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteidről, illetve feltárja a jövedelmi helyzetedet, befektetési céljaidat.

Ez alapján az alábbi négy kategória egyikébe sorolunk be:

  • védekező
  • óvatos
  • dinamikus
  • merész

Magánszemély ügyfelek esetén a Befektetővédelmi kérdőív kitöltése kötelező, ennek hiányában a Bank nem értékesíthet pénzügyi eszközt!

Vállalati ügyfél Elutasító nyilatkozat aláírásával megtagadhatja a Befektetővédelmi kérdőív kitöltését, azonban ebben az esetben a Bank nem nyújt tanácsot, a pénzügyi termékek értékesítése kifejezetten az ügyfél kérésére történik.

A Kiegészítő kérdőívvel az adott termékcsoportra vonatkozó termékismeretedet és tapasztalatodat mérjük fel. Az alkalmasság megállapításához tranzakció szinten az ún. Kiegészítő kérdések megválaszolása is szükséges, melyek kiterjednek az adott pénzügyi eszköz lejáratára és az ügyfélportfólióban lévő termékkoncentrációra.

Az alkalmasság megállapítása a fenti kérdőívek eredményének és a befektetési termékre egyedileg meghatározott kockázati érték figyelembe vételével történik.

A jogszabályi előírás alapján a Bank fedezeti termékekre vonatkozó tanácsadás nyújtását megelőzően, szintén alkalmassági tesztben tájékozódik a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteidről, tapasztalataidról, pénzügyi helyzetedről és kockázatviselő képességedről.

Fedezeti termékek (pl. határidős, devizacsere ügylet, opciók, kamatlábcsere ügylet) ügyletkötésére az alkalmasság vizsgálatához a Komplexitási tesztet kell kitöltenie azon vállalati ügyfeleknek, akik ilyen termékekre vonatkozó szerződést írnak alá a Bankkal. Komplexitási teszt hiányában nem köthetsz a MiFID jogszabály hatálya alá tartozó származékos ügyletet.

Az alkalmasság megállapítása a komplexitási teszt eredményének és a termék komplexitási szintjének figyelembe vételével valósul meg.

Új szabály 2018. január 3. napjától, hogy amennyiben az alkalmasság megállapításához szükséges kérdőívek kitöltéséhez meghatalmazottat kívánsz igénybe venni, a meghatalmazott ismereteit és tapasztalatait is figyelembe kell venni. Amennyiben a meghatalmazottra vonatkozóan, annak ismereteiről és tapasztalatairól a Banknak nincs információja korlátozott szolgáltatásnyújtásra kerülhet csak sor.

További változás 2018. január 3. napjától az ú.n. célpiac vizsgálata, amely értelmében a Bank biztosítja, hogy az értékesített befektetési termékek olyan ügyfelekhez jussanak el, akiknek az adott termékek kielégítik a befektetési igényeit és céljait. A vizsgálat fő célja, hogy a Bank a rendelkezésre álló információk alapján megállapítsa, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás összhangban van-e a céljaiddal, pénzügyi tudásoddal és tapasztalatoddal, valamint kockázatvállalási hajlandóságoddal, és hogy biztosítsa, hogy a kockázat/hozam jellemzők alapján az adott termék megfelelő-e a számodra.

a megfelelés vizsgálata
Amennyiben – nem befektetési tanácsadás keretében - komplex pénzügyi eszköz vagy sajátszámlás termék adásvételére adsz megbízást, jogszabályi előírás alapján tranzakció előtt vizsgálni kell az adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos tapasztalataidat és ismereteidet. Az adott komplex pénzügyi eszköz vagy sajátszámlás adásvételi ügyletre vonatkozó tapasztalatok és ismeretek felmérése a Megfelelési teszt kitöltésével történik. Amennyiben a kitöltött Megfelelési teszt alapján az adott pénzügyi eszköz számodra nem megfelelő, vagy nem ad elegendő információt ennek megállapítására, a Bank köteles erre felhívni figyelmedet.

A MiFID jogszabállyal kapcsolatos banki gyakorlatról részletesebben a K&H Bank Zrt. Befektetési és kiegészítő szolgáltatásaira vonatkozó üzletszabályzatban olvashatsz.

ügyfél-kommunikáció rögzítése

2018. január 3-tól a befektetési szolgáltatóknak rögzíteniük kell minden olyan befektetési szolgáltatásokat érintő telefonbeszélgetéseket és elektronikus üzenetváltásokat, amelyek tranzakciót eredményeznek, vagy eredményezhetnek. Az ügyfélmegbízásokat érintő telefonbeszélgetések és az elektronikus kommunikáció rögzítését a befektetővédelem megerősítése, a piacfelügyelet javítása és a jogbiztonság növelése indokolja. Telefonon keresztül tranzakció végrehajtása az alábbi csatornákon lehetséges:

  • K&H prémium távbankár szolgáltatás
  • K&H private banking szolgáltatás

További részletes tájékoztatást a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások Üzletszabályzata tartalmaz, felmerülő kérdés esetén a banki tanácsadóink, kapcsolattartóink állnak szíves rendelkezésedre!

utólagos költség-kimutatás 

A pénzügyi eszközök piacáról szóló Európai Uniós Irányelv (Markets in Financial Instruments Directive – röviden MiFID) előírásai alapján a K&H Bank minden évben – elsőként a 2018. évre vonatkozóan – egy összesített kimutatást készít és küld számodra a befektetési szolgáltatásokkal, valamint az érintett pénzügyi eszközök előállításával és kezelésével összefüggő valamennyi ténylegesen felmerülő díjról és költségről, melyet kérésed esetén tételes lebontásban is biztosít.

előzetes költségkimutatás befektetési szolgáltatásokhoz

A Bank az általános költségtájékoztatást nyújt az ügyfélnek előzetesen a Terméklapon, a Kiemelt Információkat tartalmazó Dokumentum (KID) nevű dokumentumokon és a vonatkozó hirdetményekben.
A Bank az általános költségtájékoztatáson felül a konkrét ügylet költségeit az ügyletet megelőzően „Előzetes költségkimutatás befektetési szolgáltatáshoz” c. dokumentumon megszemélyesített módon is bemutatja. A Bank az ügylet előtt még nem ismert költségeket ésszerű becsléssel állapítja meg, melyet utólagos tapasztalatok alapján felülvizsgál és amennyiben szükséges, elvégzi azok kiigazítását.

A jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termékek, szolgáltatások részletes leírását, feltételeit a vonatkozó szerződés, a Befektetési és kiegészítő szolgáltatások Üzletszabályzata, a befektetési szolgáltatások és értékpapír műveletek díjhirdetménye, a természetes személyek bankszámláira, betéteire, pénztári tranzakcióira vonatkozó hirdetmény tartalmazzák, melyek megtekinthetőek a kh.hu internetes oldalon vagy a bankfiókokban. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. A tájékoztatóban szereplő kamat és EBKM értékek a 2017. szeptember 18-án hatályos Hirdetmény szerint kerültek megállapításra.