távoli elektronikus aláírás K&H vállalati ügyfélkörben

éljen az elektronikus aláírás nyújtotta lehetőségekkel, intézze vállalatának banki ügyeit papírmentesen

 • egyszerű, gyors, biztonságos és kényelmes ügyintézés
 • dokumentum aláírás bárhol, bármikor: időponttól és helyszíntől független aláírási képesség
 • időkímélő és környezetbarát megoldás: nincs szükség nyomtatásra, postázásra
 • kedvező, egyedi ajánlat a K&H Bank vállalati ügyfelei részére

részletek

 • a K&H Bankban már számos, vállalatához kapcsolódó ügyét intézheti teljesen papírmentesen, azaz a folyamat során szükséges valamennyi cégszerű aláírást igénylő dokumentumot elektronikus aláírással tudja ellátni
 • az elektronikusan aláírt dokumentumok K&H e-postán – a K&H Bank elektronikus postaláda szolgáltatásán – belüli ügymeneteken keresztül küldhetők és fogadhatók
 • vállalati ügyfelek részéről cégjegyzés esetén kizárólag minősített elektronikus aláírást, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást fogad el Bankunk, és emellett mindenképpen szükséges, hogy időbélyeg is szerepeljen a dokumentumon
 • az elektronikus aláírás minősített tanúsítványa, amellyel a vállalat cégjegyzője rendelkezik, lehet szervezeti vagy személyes, de kibocsátója kizárólag az Európai Unió bizalmi listáin (EUTL-en) szereplő eIDAS rendelet szerinti minősített bizalmi szolgáltató lehet
 • a későbbi gördülékeny, kényelmes papírmentes ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy valamennyi K&H Bankhoz bejelentett vállalati cégjegyzőjük minősített tanúsítványát regisztrálják Bankunknál egy erre a célra létrehozott, aláíró tanúsítvány regisztráció K&H e-posta ügymenetben
 • amennyiben kérdése merül fel az elektronikus aláírás, papírmentes banki ügyintézés kapcsán, vagy érdekli egy kifejezetten a K&H Bank vállalati ügyfelei részére elérhető ajánlat, kérem forduljon a Vállalati Ügyfélszolgálathoz vagy dedikált kapcsolattartójához

milyen kiemelt banki ügyek intézhetők teljesen papírmentesen?

igényelhető termékek, szolgáltatások, intézhető banki ügyek

érintett K&H e-posta ügymenet

cégadat változás (cégnév, székhely, elérhetőségek) bejelentése

cégadat változás

nem magánszemély vagyonnyilatkozat megküldése

cégadat változás /

számla és kapcsolódó szolgáltatások

keretmegállapodás megkötése banki szolgáltatások nyújtására

számlanyitás és -zárás, illetve számlaadat és -kondíció módosítás

számla és kapcsolódó szolgáltatások

másodlagos számlaazonosító hozzárendelése / törlése / adategyeztetése

elektronikus azonosítású banki szolgáltatásokhoz (pl. K&H web Electra, K&H e-posta, stb.) kapcsolódó, nem új felhasználó bejelentését érintő igények

K&H vállalati mobilinfo szolgáltatás igénylése / módosítása / törlése

bankkártya megújítása, bankkártya szerződés felmondása, kártyahasználati napi limitmódosítás és/vagy internetes biztonsági kód szolgáltatás módosítása

bankinformáció igénylés

igazolások igénylése

igazolások, kimutatások igénylése

elektronikus aláírás minősített tanúsítványának regisztrációja a Banknál

aláíró tanúsítvány regisztráció

hirdetmények

Üzletszabályzat
Hirdetmény vállalati ügyfelek részére
elektronikus azonosítású banki szolgáltatások általános szerződési feltételei

mi az elektronikus aláírás?

Hiteles hivatalos dokumentumok nemcsak papírala​pon, de elektronikusan is létrehozhatók. Az elektronikus aláírások jogilag érvényesek, megbízhatók és hatóságilag alkalmazhatók a világ iparilag fejlett országaiban, azonban a kapcsolódó törvények országonként változhatnak.

mi az eIDAS rendelet?

A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU Rendelet. Az eIDAS rendelet minden EU tagországban – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó, így konzisztens jogi kereteket biztosít az elektronikus aláírások elfogadásához az EU területén egy egységes digitális piac létrehozása érdekében.

milyen típusú elektronikus aláírásokat különböztet meg az eIDAS rendelet?

Az eIDAS Rendelet három típusú e-aláírást különböztet meg, amelyek mind alkalmasak érvényes jognyilatkozatok megtételére, de különböző bizonyító erővel rendelkeznek, és ezért különböző célokat szolgálnak:

 • ‚egyszerű' elektronikus aláírás (Simple Electronic Signature - SES)
  • Olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ. Például egy email ​végén feltüntetett név már elektronikus aláírásnak minősül.
 • fokozott biztonságú elektronikus aláírás (Advanced Electronic Signature – AES vagy AdES​)
  • Olyan elektronikus aláírás,
   - amely kizárólag az aláíróhoz köthető;
   - amely alkalmas az aláíró azonosítására​;
   - amelyet olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hoznak létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat​;
   - amely olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető
 • minősített elektronikus aláírás (Qualified Electronic Signature – QES​)
  • Olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás,
   - amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő (pl. intelligens kártya, USB token vagy mobilapp, ami egyszeri jelszót generál);
   - és amely aláírás egy minősített bizalmi szolgáltató, úgynevezett Qualified Trust Service Provider (QTSP) által kibocsátott minősített tanúsítványon alapul.​​

A minősített elektronikus aláírás tehát a fokozott biztonságú elektronikus aláírás szigorúbb formája, és az egyetlen aláírástípus, amely a ké​zzel írott aláírással megegyező joghatással bír az Európai Unióban.

mi az EUTL?

A minősített elektronikus aláíráshoz szükséges minősített szervezeti vagy személyes tanúsítványt kiállító minősített bizalmi szolgáltatókat - amelyek szigorú jogszabályi követelmények és hatósági felügyelet mellett működnek - az Európai Unió bizalmi listáin, azaz az EUTL-en tartják nyilván. Az EUTL-en a minősített bizalmi szolgáltatók kötelező jelleggel szerepelnek, míg a nem minősített bizalmi szolgáltatók szerepelhetnek, de ez nem elvárás.

mi a különbség a szervezeti és a személyes tanúsítvány között?

Mind tartalmi, mind használatbeli különbségek megállapíthatók. Szervezeti tanúsítvány esetén a tanúsítvány birtokosának nevén túl feltüntetésre kerül a tanúsítványban a szervezet neve is, amelyhez a tanúsítvány birtokosa kapcsolódik, és az ilyen típusú tanúsítvánnyal kizárólag az adott szervezet képviseletében lehet aláírni. Ezzel szemben a személyes tanúsítványban szervezeti adatok nem jelennek meg, így használható magáncélra is.​ Cégképviselet céljából akkor jellemző a személyes tanúsítvány használata, amikor egy személy több társaságnál is cégjegyző, és nem akar külön szervezeti tanúsítványt készíttetni mindegyik társaság vonatkozásában.

mikor minősül teljes bizonyító erejű magánokiratnak egy elektronikus okirat Magyarországon?

A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alapján akkor minősül egy elektronikus okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak, ha azon az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el.

mi az időbélyegző?

Az időbélyegző (vagy időbélyeg, időpecsét) igazolja, hogy egy dokumentum egy adott időpillanatban már létezett. Az aláírótól független, külső időpont hitelesítő szolgáltató állítja ki az aláírási folyamat során, az aláíró kérésére. Az időbélyeget az aláíró eszköz csatolja az aláíráshoz. Időbélyeg használata esetén az aláírás időpontjának meghatározása az időbélyeg alapján, nem pedig az aláírást végző számítógép beépített órája alapján történik.

mik a teljesen papírmentesen intézhető banki ügyek jelenleg a K&H Bank vállalati ügyfélkörében?

A banki oldalon a Vállalati Ügyfélszolgálat által kezelt, teljesen papírmentesen intézhető banki ügyek körét a főbb tudnivalók fülön megtekintheti.

milyen csatorna szolgál a K&H Bank vállalati ügyfélkörében az elektronikusan aláírt dokumentumok megküldésére?

Az elektronikusan aláírt ügyféldokumentumok K&H e-postán - a K&H Bank elektronikus postaláda szolgáltatásán - belüli ügymeneteken keresztül küldhetők és fogadhatók.

milyen típusú elektronikus aláírást fogad el a K&H Bank vállalati ügyfélkörében cégjegyzés esetén?

Kizárólag minősített elektronikus aláírást, vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást fogad el Bankunk. Emellett mindenképpen szükséges, hogy időbélyegző is szerepeljen a dokumentumon.

Az elektronikus aláírás minősített tanúsítványa, amellyel a cégjegyző rendelkezik, lehet szervezeti vagy személyes, de kibocsátója kizárólag az Európai Unió bizalmi listáin (EUTL-en) szereplő eIDAS rendelet szerinti minősített bizalmi szolgáltató lehet.

hogyan lehet hozzájutni a K&H Bank által elfogadott elektronikus aláírás létrehozásához szükséges tanúsítványhoz, illetve időbélyegzés szolgáltatáshoz?

Az időbélyegzés szolgáltatás és az elektronikus aláírás minősített tanúsítványának beszerzése érdekében egy, az Európai Unió bizalmi listáin szereplő eIDAS rendelet szerinti minősített bizalmi szolgáltatóhoz kell fordulni, például a Microsec-hez, a Netlock-hoz vagy a NISZ-hez, de akár külföldi szolgáltatóhoz is. Valamennyi EUTL-en szereplő minősített bizalmi szolgáltató által nyújtott szolgáltatás azonos értékű, a banki szolgáltatások vonatkozásában is.

Javasoljuk olyan aláíró csomag választását, amely az elektronikus aláírás minősített tanúsítványa mellett tartalmaz időbélyegzés szolgáltatást is, így egy előfizetéssel biztosíthatók a Bank által elvárt technikai feltételek. Amennyiben érdekli egy kifejezetten a K&H Bank vállalati ügyfelei részére elérhető ajánlat, kérem forduljon a Vállalati Ügyfélszolgálathoz vagy dedikált kapcsolattartójához.

Az elektronikus aláírás minősített tanúsítványát a minősített bizalmi szolgáltató telepítheti chipkártyára (és így az aláíráshoz szükséges aláírókulcs is az adott eszközön lesz tárolva), kínálhat távoli kulcsmenedzsment szolgáltatást, például mobilapplikáción keresztül történő aláírási képességet (ez esetben az aláírókulcs a bizalmi szolgáltató birtokában van), de létezik szoftveres megoldás is, amikor a kulcstárolás az aláírást végző számítógépen valósul meg. Bankunk nem írja elő a fentiek közül egyik megoldás kötelező jellegét sem - ügyfeleink szabadon választhatnak aszerint, hogy melyik megoldás számukra a legmegfelelőbb, legkényelmesebb. Az egyes megoldások részleteiről az adott bizalmi szolgáltató tud további tájékoztatást nyújtani.

miért fontos regisztrálni a K&H Banknál az elektronikus aláírás minősített tanúsítványát?

Az elektronikus aláírás minősített tanúsítványának regisztrációja azt a célt szolgálja, hogy a tanúsítvány egyes adatainak Banknál történő rögzítése révén a vállalat képviseletére jogosultak által elektronikusan aláírt dokumentumok ellenőrzése a későbbiekben személyes kapcsolatfelvétel nélkül történjen meg, és így a papírmentes dokumentumkezelés gördülékenyebb, kényelmesebb legyen. A regisztrációt egy erre a célra létrehozott K&H e-posta ügymenetben, az aláíró tanúsítvány regisztráció ügymenetben lehet kezdeményezni az ügymenetből letölthető nyilatkozat elektronikus aláírásával. A nyilatkozatot azzal a tanúsítvánnyal szükséges elektronikusan aláírni, amit az aláíró a jövőben a Bankkal kapcsolatos dokumentumok aláírásakor is használni kíván.

kihez lehet fordulni a K&H Banknál a vállalati ügyfélkörben elérhető papírmentes banki ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő további kérdések esetén?

Amennyiben kérdése merül fel az elektronikus aláírás K&H Bankban történő elfogadásával kapcsolatban, kérjük, keresse elsősorban a Vállalati Ügyfélszolgálatot a vallalatiugyfelszolgalat@kh.hu e-mail címen, illetve a +36 1 468 7777 vagy +36 1 468 7755 telefonszámon, vagy dedikált vállalati kapcsolattartóját az ismert elérhetőségein.