fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium automatikusan lép életbe a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló hitel- és pénzügyi lízing szerződések alapján már folyósított kölcsönökre
 • aki nem kíván részt venni, annak ezt külön kell kérnie a banktól
 • ha az átállás alatt fizetési moratóriummal érintett tételek beszedésre kerülnek, Bankunk azt visszautalja
fizetési moratórium
A moratóriumról történő lemondó nyilatkozatok feldolgozása folyamatban van. Minden ügyfelünket értesíteni fogjuk, amint feldolgoztuk a nyilatkozatot, addig ügyfeleink szíves türelmét kérjük.  

tudnivalók tudnivalók

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete és 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lép életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap.

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló, piaci és államilag támogatott hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • a fizetési moratórium lejáratát követően fizetendő törlesztőrészletek összege nem növekszik a moratórium lehetőségének igénybevétele miatt, ami a futamidő moratórium időtartamánál hosszabb időre szóló meghosszabbításával kerül biztosításra
 • a jogszabály alapján az ügyfelek számára biztosított fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart, melynek időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja
 • a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, a fenti rendeletek hatálya alá tartozó szerződés 2020. december 31-ig meghosszabbodik
 • aki nem kíván részt venni a moratóriumban, annak ezt külön kell kérnie a banktól
 • amennyiben rendszereink átállásának ideje alatt valamelyik ügyfelünktől - erre irányuló megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételek beszedésre kerültek, Bankunk hamarosan jóváírja
 • a tájékoztatás a jelenlegi ismereteinken alapszik, a fenti jogszabályokkal kapcsolatos jogértelmezés változhat
 • ügyfeleink a fizetési moratóriummal kapcsolatos további kérdéseikkel, kérjük, forduljanak kapcsolattartójukhoz

 

hogyan tud a moratóriumról lemondani? hogyan tud a moratóriumról lemondani?

keresse K&H kapcsolattartóját

 • nyilatkozzon az alábbi nyilatkozat kitöltésével
 • a nyilatkozatban tüntesse fel az összes olyan hitel- és/vagy pénzügyi lízingszerződését, mely esetében nem kíván élni a moratórium lehetőségével
 • a teljes bizonyító erejű magánokirati formában (i) elektronikusan aláírt, vagy (ii) papír alapon aláírt és beszkennelt nyilatkozatot juttassa el a cégkivonatában rögzített vagy a Bank felé kapcsolattartás céljából bejelentett e-mail címéről kapcsolattartójához e-mailben
 • tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot a hatályos jogszabályokkal összhangban kizárólag a vállalkozás nevében képviseletre jogosult személy/személyek teheti/tehetik meg, amelyet minden esetben ellenőrzünk!
 • amennyiben nem elektronikusan írta alá a nyilatkozatot, úgy papír alapon is juttassa el az eredetiben aláírt példányt kapcsolattartójának; amennyiben a Kormány által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ez késedelmet szenved vagy nem lehetséges, úgy legkésőbb a veszélyhelyzet végét követő 15 napon belül tegye meg
 • tájékoztatjuk, hogy amennyiben a 2020. április 30-ig megtett nyilatkozatában visszamenőleges hatályról nyilatkozott, úgy a fizetési moratórium időszaka alatt a nyilatkozat megtételéig keletkezett törlesztési kötelezettségek esedékessé válnak, így azokkal a törlesztőszámla megterhelésre kerül. Az ezt követően megtett nyilatkozata esetén a fizetési moratórium 2020. március 19-től a nyilatkozattételig igénybe vettnek minősül és a nyilatkozattételt követő időszakra vonatkozóan szedjük be az eredeti szerződés szerinti esedékes összegeket a nyilatkozatában foglaltakkal összhangban.
 • együttes cégjegyzéssel érintett ügyfél esetén, amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel nem megoldható az együttes aláírása a nyilatkozatnak, úgy mindkét cégjegyző azonos tartalommal írja alá a nyilatkozatot, majd a két, külön aláírt példányt a fentiek szerint juttassa el kapcsolattartójának. Az így megtett nyilatkozat csak mindkettő beérkezését követően lesz joghatás kiváltására alkalmas.

Egyéb kiegészítések lízing szerződések esetében:

 • Pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek vonatkozásában fizetési moratóriumra jogosult szerződések tekintetében a kötelezettségek eredeti szerződés szerinti teljesítésére vagy a fizetési moratórium beállítására tett nyilatkozatokat, a Nyilatkozat kézhezvételét és feldolgozását követő esedékességű azon lízingdíj fizetési kötelezettségekre vonatkozóan tudjuk figyelembe venni, amelyeknek számlázása (minden hónap 12-e) a Nyilatkozat kézhezvételének és feldolgozásának időpontjáig még nem történt meg.
 • felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos beszedéssel történő havi lízingdíj kiegyenlítéseket a vonatkozó jogszabályok értelmében felfüggesztettük. Amennyiben az érintett szerződések vonatkozásában eredeti ütemezés szerint kíván fizetni, akkor kérjük nyilatkozatát ezekre a szerződésekre vonatkozóan is tegye meg. Ennek hiányában, függetlenül attól, hogy a szükséges fedezet a terhelendő számlán rendelkezésre áll, az esedékes törlesztés nem fog kiegyenlítésre kerülni.
 • szeretnénk továbbá jelezni, hogy amennyiben a 2020. év során kifutó lízing ügyletek a moratóriumban maradnak, akkor az eszközök tulajdonba adása, szerződések lezárása csak az év végével történhet meg.

egyéb kiegészítések folyószámlahitel szerződések esetében:

A fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, a hitelkeret azon részére, amelyet 2020. március 18-án igénybe vettek. Ezek szerint a kihasznált hitelkeret-összeghez kapcsolódóan az ügyfeleinknek nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége 2020. december 31-ig.

Amennyiben ügyfelünknek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a szerződés nem tartozik a fizetési moratórium hatálya alá, így a folyószámlahitel szerződés szerint, változatlan feltételekkel vehető igénybe a továbbiakban is.

a folyószámlahitelek működése fizetési moratórium esetén:

Ha 2020. március 18-án a folyószámla-hitelkeret használatban volt, az alábbi tudnivalókra hívjuk fel figyelmét:

 • A 2020. március 18-án kihasznált folyószámla-hitelkeret összegét és a hozzátartozó kamatokat, díjakat egy technikai (gyűjtő)számlára átvezetjük, és ezzel egyidőben az átvezetett összeggel lecsökkentjük ügyfelünk folyószámla-hitelkeretét, valamint az elkülönített összeget folyószámláján jóváírjuk. Az elkülönített keretösszeg kamatozása az eredeti szerződés kondícióival megegyező.
 • A technikai számlán felhalmozott teljes tőkeösszeg után meg kell fizetni az ügyleti kamatot, amely a korábbiakhoz képest (amikor a rulírozás következtében a napi egyenleg folyamatosan változott), akár magasabb is lehet, hiszen a pénzforgalmi számlára beérkező jóváírások automatikusan nem csökkentik az elkülönített egyenleget.
 • több-devizás folyószámla-hitelkeretek esetén a március 18-i egyenlegek devizanemenként kerülnek figyelembe vételre, továbbá a folyószámla-hitelkeret csökkentés összege a március 18-i keretterhelési árfolyammal kerül megállapításra
 • A moratóriummal nem érintett hitelkeret rész (tehát a hitelkeret azon része, mely 2020. március 18. napján nem volt igénybe véve) továbbra is változatlan feltételekkel ügyfelünk rendelkezésére áll. Az ehhez kapcsolódó, szerződés szerinti kamatokat, díjakat a Bank érvényesíti.
 • A 2020. május 1-jétől megtett, moratóriumból történő kilépési nyilatkozatok esetén, az azzal érintett szerződések 2020. március 19. és a nyilatkozat tétel időpontja közötti időszakra vonatkozóan a moratórium hatálya alá tartoztak. A nyilatkozattételhez a Bank honlapján elérhető nyilatkozat kitöltésére van szükség.

veszélyhelyzet időszaka alatt lejáró szerződések

 • a fenti rendeletek hatálya alá tartozó szerződések automatikusan meghosszabbításra kerülnek, új lejáratuk: 2020. december 31. + a moratórium indulásától az eredeti lejáratig eltelt idő.
  példa: ha a szerződés eredeti lejárata 2020. április 30., akkor a moratórium indulásától (2020. március 19-től) 43 nap telt el, ezért az új lejárat 2020.12.31. + 43 nap, azaz 2021. február 12.

mi történik a moratóriumot követően?

 • a moratórium időszakát követően (2021. január 1-jétől) a moratóriummal érintett tőkerésszel a folyószámla terhelésre kerül, egyúttal az elkülönített tőkerésszel megemelésre kerül a folyószámla-hitelkeret összege  (tehát visszaáll a moratórium előtti keretösszegre)
 • ügyfeleinknek a moratórium időszaka alatt keletkezett kamatok és díjak rendezésére 12 havi kamatmentes hitelt folyósítunk, amelyről a későbbiek során részletes tájékoztatást nyújtunk

a fizetési moratórium technikai kezelése:

egyéb technikai tudnivalók a fejlesztés elkészültéig:

 • a banki rendszerek felkészítésének (előreláthatólag néhány hónap fejlesztés) lezárásáig  a moratórium hatálya alá eső folyószámlahitelek esetében is a teljes kihasznált folyószámla-hitelkeret után felszámított kamat és – amennyiben a szerződés tartalmazza – a ki nem használt folyószámla-hitelkeret után felszámított rendelkezésre tartási jutalék, továbbá felülvizsgálati díj kerül terhelésre
 • a moratóriumban érintett részre vonatkozó kamatok, díjak utólagosan kerülnek jóváírásra ügyfeleink számláin, legkésőbb minden hónap közepéig
 • amennyiben ügyfelünk számláján nem áll rendelkezésre fedezet a terhelés időpontjában, a díjak sorba állításra kerülnek, így a korrekcióra sem tud sor kerülni, csak a tényleges terhelést követően, a következő havi korrekciókkal egyidőben

nyilatkozat (Declaration)

hívja a vállalati ügyfélszolgálatot