fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium a 2020. március 18. napján fennálló hitel- és pénzügyi lízing szerződések alapján már folyósított kölcsönökre vonatkozik
 • a fizetési moratórium a 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és az ezen rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet, valamint a 2020. évi CVII. törvény alapján 2021. szeptember 30-ig vehető igénybe

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fizetési moratórium 2021. szeptember 30-ig történő meghosszabbítása folytatólagos, ezért új nyilatkozat leadása nem szükséges!

főbb tudnivalók

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§, a Rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet és az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (továbbiakban: Törvény) alapján a 2020. március 19. napjától igénybe vehető fizetési haladék (fizetési moratórium) 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbításra került, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére továbbra is fizetési haladékot kap.

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján 24 órakor fennálló, piaci és államilag támogatott hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések alapján már folyósított kölcsönökre kell alkalmazni
 • amennyiben 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a szerződés nem tartozik a fizetési moratórium hatálya alá, így a folyószámlahitel szerződés szerint, változatlan feltételekkel vehető igénybe a továbbiakban is
 • amennyiben 2020. december 31-én a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződését az eredeti szerződéses feltételek szerint teljesítette, azaz korábban a fizetési moratóriumból kilépett, a fizetési moratórium esetleges további igénybevétele esetén nyilatkoznia szükséges
 • a fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, a hitelkeret azon részére, amelyet 2020. március 18-án igénybe vettek. Az igénybe vett részhez kapcsolódóan a fizetési moratóriumban részt vevő ügyfeleinknek nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége 2021. szeptember 30-ig
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettség, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium alatt felmerült hiteldíjakkal, egyéb költségekkel egyetemben, melynek hatására a szerződés teljes futamideje növekszik, ezáltal a teljes visszafizetendő összeg is nő
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjak és egyéb költségek együttes összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét, ennek következtében a futamidő az igénybe vett moratórium időtartamánál hosszabb idővel is meghosszabbodhat
 • a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre és így azok nem kamatoznak
 • változó kamatozású hitel esetén a referencia kamatláb változásából adódóan magasabb lehet a törlesztőrészlete, mint a moratórium előtt volt
 • a fizetési moratórium időszaka: első szakasza 2020. március 19-től 2020. december 31. napjáig tartott, a második szakasz 2021. szeptember 30-ig tart
 • a fizetési moratórium alatt lejáró szerződések 2021. szeptember 30-ig meghosszabbodnak
 • a tájékoztatás a jelenlegi ismereteinken alapszik, a fenti jogszabályokkal kapcsolatos jogértelmezés változhat
 • ügyfeleink a fizetési moratóriummal kapcsolatos további kérdéseikkel, kérjük, forduljanak kapcsolattartójukhoz

hogyan tud a moratóriumról lemondani vagy igénybe venni?

keresse K&H kapcsolattartóját

 • nyilatkozzon a lentebb elérhető nyilatkozatok kitöltésével
 • a nyilatkozatban tüntesse fel az összes olyan hitel- és/vagy pénzügyi lízingszerződését, mely esetében nem kíván élni a moratórium lehetőségével
 • a teljes bizonyító erejű magánokirati formában (i) elektronikusan aláírt, vagy (ii) papír alapon aláírt és beszkennelt nyilatkozatot juttassa el a cégkivonatában rögzített vagy a Bank felé kapcsolattartás céljából bejelentett e-mail címéről kapcsolattartójához e-mailben


Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot a hatályos jogszabályokkal összhangban kizárólag a vállalkozás nevében képviseletre jogosult személy/személyek teheti/tehetik meg, melyet minden esetben ellenőrzünk!

Együttes cégjegyzéssel érintett ügyfél esetén, amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel nem megoldható az együttes aláírása a nyilatkozatnak, úgy mindkét cégjegyző a saját K&H e-bankján/K&H mobilbankján keresztül is feltöltheti a saját példányát vagy az egyik mind a két, külön aláírt példányt. Az így megtett nyilatkozat csak mindkettő beérkezését követően lesz joghatás kiváltására alkalmas.

Kérjük, hogy amennyiben nem elektronikusan írta alá a nyilatkozatot, úgy papír alapon is juttassa el az eredetiben aláírt példányt a Bankhoz, amint lehetősége nyílik rá, de legkésőbb a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő 15 munkanapon belül!

nyilatkozattételre vonatkozó információk:

 • amennyiben 2020. december 31-én igénybe vette a fizetési moratóriumot és továbbra is élni szeretne vele, Önnek nincs teendője
 • amennyiben jelenleg igénybe veszi a fizetési moratóriumot, de a továbbiakban mégis törleszteni kívánja a hitelét, kérjük a fentiek szerint töltse ki és küldje el erre vonatkozó nyilatkozatát
 • amennyiben korábban nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal és továbbra is szeretné törleszteni hitelét, akkor a korábban tett nyilatkozata továbbra is érvényben marad, Önnek nincs teendője vele
 • amennyiben korábban nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy nem kíván élni a fizetési moratóriummal, de vállalkozásának helyzete úgy alakult, hogy mégis szeretné igénybe venni, kérjük a fentiek szerint töltse ki és küldje el erre vonatkozó nyilatkozatát

kiegészítések a moratórium időszaka alatt felgyűlt tőkerészletek, kamatok és díjak nyilvántartására vonatkozóan:

 • minden, 2020. március 18-án vállalkozói hitelügylettel rendelkező ügyfelünk számára gyűjtőszámlákat nyitottunk
 • a gyűjtőszámlák kölcsönönként kerültek megnyitásra és minden kölcsönhöz egy kamat és egy tőke gyűjtőszámla tartozik
 • ezen számláknak nincsen külön díja, számlaszerződés nem tartozik hozzájuk
 • a gyűjtőszámlák GIRO képesek, ezekre bármikor átvezethet, átutalhat, befizethet, ezzel csökkentve a moratórium időszaka után megfizetendő összeget
 • a gyűjtőszámlákról kimenő tranzakció nem végezhető, ezért kérjük, erre a számlára csak akkor utaljon, ha a fennálló, moratóriummal érintett egyenlegét szeretné csökkenteni
 • a gyűjtőszámlák egyenlegét elektronikus csatornáin keresztül folyamatosan nyomon követheti
 • amennyiben több kölcsön ügylettel rendelkezik, akkor a számlakivonaton található tranzakció megjegyzés mezőjében találja az érintett kölcsön azonosítóját
 • adott kölcsönhöz tartozó kamat- és tőke gyűjtőszámla közül bármelyikre átvezethet, átutalhat, befizethet, kölcsönönként az alábbi sorrendben szedjük be a beérkező jóváírásokat:
  1. moratórium előtt gyűjtött késedelmes összegek (késedelmi kamat/kamat/díjak, tőke)
  2. moratórium alatt felgyülemlett kamat/díjak
  3. moratórium alatt felgyülemlett tőke
 • felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Önnek 2020. március 18-án késett tőke és/vagy késett kamat/díj tartozása mutatkozott, és azt a fizetési moratórium lejáratáig nem egyenlíti ki, az a fizetési moratórium lejártát követően egyösszegben esedékessé válik. Kérjük, elsődlegesen ezen tartozását fizesse meg a gyűjtőszámlára indított átutalással!

egyéb kiegészítések a folyószámlahitelek működéséről fizetési moratórium esetén:

Ha 2020. március 18-án a folyószámla-hitelkeret használatban volt, az alábbi tudnivalókra hívjuk fel figyelmét:

 • a moratórium időszaka alatt ügyfeleink részére a teljes szerződött folyószámla-hitelkeret elérhető, folyamatosan rulírozik
 • a 2020. március 18-án kihasznált folyószámla-hitelkeret összegéhez tartozó kamatokat, díjakat egy technikai (gyűjtő)számlára átvezetjük
 • a 2020. május 1-jétől megtett, moratóriumból történő kilépési nyilatkozatok esetén, az azzal érintett szerződések 2020. március 19. és a nyilatkozat tétel időpontja közötti időszakra vonatkozóan a moratórium hatálya alá tartoznak. A nyilatkozattételhez a Bank honlapján elérhető nyilatkozat kitöltésére van szükség.

egyéb technikai tudnivalók:

 • a moratórium hatálya alá eső folyószámlahitelek esetében is a teljes kihasznált folyószámla-hitelkeret után felszámított kamat és – amennyiben a szerződés tartalmazza – a ki nem használt folyószámla-hitelkeret után felszámított rendelkezésre tartási jutalék, továbbá felülvizsgálati díj kerül terhelésre
 • a március 18-án kihasznált rész, azaz a moratóriumban érintett részre vonatkozó kamatok, díjak utólagosan kerülnek jóváírásra ügyfeleink számláin, legkésőbb minden hónap 5. munkanapjáig, ezzel egyidőben növeljük a gyűjtőszámla egyenlegét
 • a gyűjtőszámla képes átutalásokat fogadni, így amennyiben a felgyűlt kamatokat, díjakat rendezni szeretné egy átutalással megteheti
 • amennyiben ügyfelünk számláján nem áll rendelkezésre fedezet a terhelés időpontjában, a díjak sorba állításra kerülnek, így a korrekcióra sem tud sor kerülni, csak a tényleges terhelést követően, a következő havi korrekciókkal egyidőben

Egyéb kiegészítések lízing szerződések esetében:

 • Pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek vonatkozásában fizetési moratóriumra jogosult szerződések tekintetében a kötelezettségek eredeti szerződés szerinti teljesítésére vagy a fizetési moratórium beállítására tett nyilatkozatokat, a Nyilatkozat kézhezvételét és feldolgozását követő esedékességű azon lízingdíj fizetési kötelezettségekre vonatkozóan tudjuk figyelembe venni, amelyeknek számlázása (minden hónap 12-e) a Nyilatkozat kézhezvételének és feldolgozásának időpontjáig még nem történt meg.
 • felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos beszedéssel történő havi lízingdíj kiegyenlítéseket a vonatkozó jogszabályok értelmében felfüggesztettük. Amennyiben az érintett szerződések vonatkozásában eredeti ütemezés szerint kíván fizetni, akkor kérjük nyilatkozatát ezekre a szerződésekre vonatkozóan is tegye meg. Ennek hiányában, függetlenül attól, hogy a szükséges fedezet a terhelendő számlán rendelkezésre áll, az esedékes törlesztés nem fog kiegyenlítésre kerülni.
 • Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztérium 2020.07.13-án kelt állásfoglalása alapján, nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés esetén a fizetési moratórium és az ebből fakadó futamidő hosszabbítás a maradványértékre nem terjed ki, vételi- ill. vevőkijelölési jogát az eredeti szerződés szerinti határidőig gyakorolhatja. A maradványérték megfizetése nem jelenti az eszköz tulajdonjogának egyidejű átruházását is, a tulajdonjog az eredeti szerződési feltételek alapján a lízingdíjak maradéktalan megfizetéséig fenntartásra kerül. 
  Ugyanakkor a jogalkotó fizetés könnyítésre irányuló szándékát figyelembe véve a Bank lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az eredeti maradványérték és az eszköz várható piaci értéke ezt lehetővé teszi, a maradványértéket a jogszabályoknak megfelelően meghosszabbított futamidő végén teljesítse. A hosszabbítás automatikusan megtörténik, Önnek további teendője nincs. Amennyiben a szerződés szerinti maradványérték az automatikus hosszabbítást nem teszi lehetővé, legkésőbb az eredeti szerződés szerinti lejáratot megelőző 60. napig felvesszük Önnel a kapcsolatot.
  Ha nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, azaz a maradványértéket eredeti szerződés szerinti határidőben szeretné megfizetni a tulajdonjog egyidejű átruházása nélkül, írásbeli nyilatkozatát legkésőbb az eredeti szerződés szerinti lejáratot megelőző 60. napig teheti meg.

hívja a vállalati ügyfélszolgálatot