K&H szakmai felelősségbiztosítás

együtt, szakszerűen!

 • tevékenység-specifikus fedezetek
 • kibővíthető időbeli hatállyal
K&H szakmai felelősségbiztosítás

részletek

szakmádhoz alakítva

A K&H szakmai felelősségbiztosítás a szakmai tevékenység során okozott károk bekövetkeztekor nyújt segítséget.

Az alábbi szakmák esetén nyújthat fedezetet a biztosítás:

 • önállói bírósági végrehajtói tevékenység
 • tervezői tevékenység
 • építőipari kivitelezői és felelős műszaki vezetői tevékenység
 • könyvvizsgálói tevékenység
 • könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői tevékenység
 • gyógyszertári tevékenység
 • személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység

önálló bírósági végrehajtók szakmai felelősségbiztosítás

Az önálló bírósági végrehajtók szakmai felelősségbiztosítása alapján a Biztosító mentesíti a Biztosítottat az általános szerződési feltételekben foglalt esetekben, az alábbi károk, költségek megtérítése alól, amelyet a Biztosított, illetve a Biztosítottal munkaviszonyban álló végrehajtó-helyettes, végrehajtójelölt a foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz:

 • a dologi kár

 • személyi sérüléses kár

 • sérelemdíj

 • tisztán pénzügyi veszteség

 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges

 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség

 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel.

kinek ajánljuk?

 • az önálló bírósági végrehajtóknak

 • az önálló bírósági végrehajtó helyettesítésére tartós helyettesként kirendelt végrehajtó-helyettes, aki a hatályos jogszabályok alapján a biztosított tevékenység folytatására jogosult

tervezői szakmai felelősségbiztosítás

A tervezői szakmai felelősségbiztosítás alapján a Biztosító mentesíti a Biztosítottat az általános szerződési feltételekben foglalt esetekben az alábbi károk, költségek megtérítése alól, amelyet a Biztosított és az alvállalkozója tevékenységi körében eljárva, a foglalkozási szabályok megszegése folytán illetve tevékenységének gyakorlása során, szakmai hiba, tévedés vagy mulasztás útján okoz:

 • dologi kár

 • személyi sérüléses kár

 • sérelemdíj kizárólag személyi sérüléses kár esetén

 • tisztán pénzügyi veszteségek

 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges

 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség

 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel.

megéri nálunk biztosítást kötni

 • megkötése kötelező az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekhez

 • határozott tartamra projektenként, határozatlan tartamra keretszerződéssel

 • 3 éves utófedezettel

 • fedezetigazolás kiállítással

kinek ajánljuk?

 • generál tervezőknek

 • szakági tervezőknek

építőipari kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítás

Az építőipari kivitelezők és felelős műszaki vezetők szakmai felelősségbiztosítása alapján a Biztosító fedezetvállalása kiterjed a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint

 • a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó által az építőipari kivitelezési tevékenységgel érintett lakóépület hibás építési tevékenységével okozott dologi káraira
 • a fővállalkozó kivitelező és alvállalkozó által harmadik személyeknek okozott dologi és személyi sérüléses káraira
 • a fővállalkozó kivitelező által bármely jogviszonyban foglalkoztatott felelős műszaki vezető által okozott dologi és személyi sérüléses káraira.

A Biztosító az alábbi károkat, költségeket téríti meg:

 • dologi kár
 • személyi sérüléses kár
 • sérelemdíj kizárólag személyi sérüléses kár esetén
 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges
 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség
 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel

megéri nálunk biztosítást kötni

 • megkötése kötelező az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekhez
 • határozott tartamra projektenként, határozatlan tartamra keretszerződéssel
 • 3 éves utófedezettel
 • fedezetigazolás kiállítással

kinek ajánljuk?

 • építőipari kivitelezőknek
 • felelős műszaki vezetőknek

könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás

A könyvvizsgálói szakmai felelősségbiztosítás alapján a Biztosító mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól, amelyet könyvvizsgálói tevékenységével, a tevékenységre irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán, illetve tevékenységének gyakorlása során szakmai hiba, tévedés vagy mulasztás útján okoz, és amelyért a Biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A Biztosító az alábbi károkat, költségeket téríti meg:

 • sérelemdíj (kivéve személyi sérüléses kár esetén),
 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges,
 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség,
 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel,
 • tisztán pénzügyi veszteség.

megéri nálunk biztosítást kötni

 • könyvvizsgálói tevékenység esetén megkötése kötelező
 • 5 éves utófedezettel

kinek ajánljuk?

 • okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara engedélyével jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző természetes személyeknek (egyéni vállalkozóknak),
 • a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaságoknak

könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői szakmai felelősségbiztosítás

A könyvelői, adótanácsadói, bérszámfejtői és társadalombiztosítási ügyintézői felelősségbiztosítás alapján mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól, amelyet a Biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott tevékenységi körében eljárva, a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán, illetve tevékenységének gyakorlása során, szakmai hiba, tévedés vagy mulasztás útján okoz, és amelyért a Biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

A Biztosító az alábbi károkat, költségeket téríti meg:

 • sérelemdíj (kivéve személyi sérüléses kár esetén),
 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges,
 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség,
 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel,
 • tisztán pénzügyi veszteség.

megéri nálunk biztosítást kötni

 • 5 éves utófedezettel

kinek ajánljuk?

 • könyvviteli szolgáltatást végzőknek
 • adótanácsadói tevékenységet végzőknek
 • adótanácsadói és bérszámfejtői ügyintézői tevékenységet végzőknek

gyógyszertári szakmai felelősségbiztosítás

A Biztosító vállalja, hogy mentesíti a Biztosítottat az olyan károk megtérítése alól, amelyet 

 • a Biztosított,
 • a Biztosítottal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló gyógyszerész és gyógyszerész asszisztens a gyógyszerész szolgáltatás során, azzal összefüggésben, a biztosítási szerződésben meghatározott gyógyszerészi, gyógyszertári tevékenységi körében eljárva, a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, mint a magisztrális gyógyszer illetve kozmetikai termék előállítója.

A Biztosító az alábbi károkat, költségeket téríti meg:

 • dologi kár 
 • személyi sérüléses kár
 • sérelemdíj kizárólag személyi sérüléses kár esetén 
 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges 
 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség 
 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel

kinek ajánljuk?

 • gyógyszertáraknak
 • gyószerészeknek, gyógyszerész asszisztenseknek

személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói szakmai felelősségbiztosítás

A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói szakmai felelősségbiztosítása alapján a Biztosító fedezetvállalása kiterjed az olyan károk megtérítésére, amelyet a Biztosított és a vele munkaviszonyban álló személy személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, vagyonvédelmi rendszer tervező-szerelői, illetve térfelügyeleti rendszerhez és a távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódó reagálószolgálat működésének körében végzett tevékenysége során okoz, és amelyért a Biztosított kártérítési felelősséggel vagy sérelemdíj fizetési kötelezettséggel tartozik.

A Biztosító fedezetvállalása kiterjed a Biztosított és a vele munkaviszonyban álló személy szakmai tévedés, mulasztás vagy hiba következtében, az írásban kötött szerződés teljesítésével okozott káraira, illetve a Biztosított és a vele munkaviszonyban álló személy által harmadik személynek és szerződéses partnerének okozott dologi és személyi sérüléses káraira.

A Biztosító az alábbi károkat, költségeket téríti meg:

 • dologi kár 
 • személyi sérüléses kár
 • sérelemdíj  
 • minden olyan költség, amely a károsultat ért vagyoni hátrány vagy sérelemdíj mértékének csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges 
 • kár bekövetkezésekor a kármegelőzés és kárenyhítés körébe eső indokolt és a Biztosító által elfogadott költség 
 • azok a bírósági vagy peren kívüli eljárási költségek, amelyek a károsult által támasztott kárigény körülményeinek megállapítása, a kárigény jogosságának tisztázása, a Biztosított peren kívüli vagy perbeni képviselete során merülnek fel. A biztosítás fedezi a Biztosított polgári és büntetőjogi védelmével, a bizonyítási eljárással, a kár megállapításával kapcsolatos költségeket. A perköltségekre csak akkor nyújt fedezetet, ha a Biztosító előzetes jóváhagyásával, illetve a Biztosító útmutatása alapján merültek fel
 • tisztán pénzügyi veszteség

kinek ajánljuk?

 • személy- és vagyonvédelemmel foglalkozóknak
 • magánnyomozóknak
 • vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelőknek
 • tér- és távfelügyeleti rendszerhez kapcsolódóan végzett tevékenységhez

kapcsolódó dokumentumok

K&H szakmai felelősségbiztosítás ügyfél-tájékoztató és szerződési feltételek
Biztosítási termékismertető - K&H szakmai felelősségbiztosítás

A korábbi dokumentumok a dokumentumkeresőben érhetőek el.

Figyelmedbe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi honlapját, ahol hasznos termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program) érhetsz el.

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek célja pusztán a figyelem felkeltése. A biztosítás részleteit a szerződési feltételek tartalmazzák, amely megismerhető a K&H Biztosító irodáiban, a K&H Bank fiókjaiban és a jelen oldalon. A biztosítási szolgáltatást a K&H Biztosító nyújtja.