fizetési moratórium

 • a fizetési moratórium automatikusan lép életbe a 2020. március 18. napján fennálló hitelszerződésekre
 • aki nem kíván részt venni, annak ezt külön kell kérnie a banktól
 • bankunk a szükséges technikai fejlesztések elkészültét követően 2020.07.24-i értéknappal fogja végrehajtani a moratórium kezdete óta esedékessé vált törlesztőrészletek beszedését
fizetési moratórium

Kérjük, amennyiben korábban nyilatkozatott tett szerződés szerinti teljesítésre vonatkozóan, 07.24. és 07.27. között biztosítsa törlesztőszámláján a törlesztéshez szükséges fedezetet! Bankunk technikailag 07.27-én fogja visszamenőlegesen végrehajtani a moratórium kezdete óta esedékessé vált törlesztőrészletek beszedését, 07.24-i értéknappal. További részletekről a kapcsolattartóján keresztül tájékozódhat!

főbb tudnivalók

A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete és 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelete  és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Törvény) 9.§-a alapján fizetési haladék (fizetési moratórium) lép életbe, azaz az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap.

Az ehhez kapcsolódó, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó információk az alábbiak:

 • a fizetési moratóriumot a 2020. március 18. napján huszonnégy órakor fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre, hitelekre kell alkalmazni
 • ebbe a körbe tartoznak: folyószámla hitelkeretek, pénzügyi lízingszerződések, piaci és államilag támogatott hitelek
 • amennyiben ügyfelünknek 2020. március 18-án nem volt kihasznált hitelkerete, a szerződés nem tartozik a fizetési moratórium hatálya alá, így a folyószámlahitel szerződés szerint, változatlan feltételekkel vehető igénybe a továbbiakban is.
 • a fizetési moratórium alatt tőke, kamat, díjfizetési kötelezettsége nincs az ügyfélnek, ezek megfizetése elhalasztásra kerül a moratórium utáni időszakra
 • a fizetési moratórium a folyószámlahitelekre is vonatkozik, a hitelkeret azon részére, amelyet 2020. március 18-án igénybe vettek. Az igénybe vett részhez kapcsolódóan az ügyfeleinknek nincs tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége 2020. december 31-ig.
 • amennyiben rendszereink átállásának ideje alatt bármely ügyfelünktől – erre irányuló megállapodás hiányában – a fizetési moratóriummal érintett tételek mégis beszedésre kerülnek, Bankunk azt visszautalja a törlesztőszámlára
 • a fizetési moratórium alatt meg nem fizetett tőke, kamat, díjtételeket a moratóriumot követően kell megfizetni, a moratórium alatt felmerült hiteldíjakkal, egyéb költségekkelegyetemben, melynek hatására a szerződés teljes futamideje növekszik, ezáltal a teljes visszafizetendő összeg is nő.
 • a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező hiteldíjak és egyéb költségek együttes összege együttesen nem haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét
 • a moratórium alatt meg nem fizetett kamatok és díjak nem kerülnek tőkésítésre és így azok nem kamatoznak
 • a fizetési moratórium időszaka: 2020. március 19-től 2020. december 31-ig tart
 • a fizetési moratórium lejárata után a szerződés eredeti futamideje az igénybe vett fizetési moratórium időtartamával automatikusan meghosszabbodik
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések 2020. december 31-ig meghosszabbodnak
 • a fizetési moratórium automatikusan életbe lépett 2020. március 19-én
 • ügyfeleink a K&H Távbank +36 1/20/30/70 335 3355-ös telefonszámán vagy kapcsolattartójuknál kérhetnek információt a kérelemmel kapcsolatban

hogyan tud a moratóriumról lemondani?

K&H e-bank üzenetben

 • belépés után az üzenetek menüpontban
 • kattintson az „új üzenet” gombra!
 • válassza ki az „információ” üzenet kategóriát!
 • csatolmányként küldje el részünkre a teljes bizonyító erejű magánokirati formában (i) elektronikusan aláírt, vagy (ii) papír alapon aláírt és beszkennelt/fényképezett nyilatkozatát!

K&H mobilbank üzenetben

 • lépjen be a K&H mobilbank alkalmazásba!
 • belépés után az üzenetek menüpontban
 • jobb felső sarokban nyomjon a + gombra!
 • válassza ki az „információ” üzenet kategóriát!
 • csatolmányként küldje el részünkre a teljes bizonyító erejű magánokirati formában (i) elektronikusan aláírt, vagy (ii) papír alapon aláírt és beszkennelt/fényképezett nyilatkozatát! 

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozatot a hatályos jogszabályokkal összhangban kizárólag a vállalkozás nevében képviseletre jogosult személy/személyek teheti/tehetik meg, melyet minden esetben ellenőrzünk!

Együttes cégjegyzéssel érintett ügyfél esetén, amennyiben a veszélyhelyzetre tekintettel nem megoldható az együttes aláírása a nyilatkozatnak, úgy mindkét cégjegyző a saját K&H e-bankján/K&H mobilbankján keresztül is feltöltheti a saját példányát vagy az egyik mind a két, külön aláírt példányt. Az így megtett nyilatkozat csak mindkettő beérkezését követően lesz joghatás kiváltására alkalmas.

Kérjük, hogy amennyiben nem elektronikusan írta alá a nyilatkozatot, úgy papír alapon is juttassa el az eredetiben aláírt példányt a Bankhoz legkésőbb 5 munkanapon belül!

kiegészítések a moratórium időszaka alatt felgyűlt tőkerészletek, kamatok és díjak nyilvántartására vonatkozóan

 • minden, 2020. március 18-án vállalkozói hitelügylettel rendelkező ügyfelünk számára gyűjtőszámlákat nyitunk 2020. július 27-ig
 • a gyűjtőszámlák kölcsönönként kerülnek megnyitásra és minden kölcsönhöz egy kamat és egy tőke gyűjtőszámla tartozik
 • ezen számláknak nincsen külön díja, számlaszerződés nem tartozik hozzájuk
 • a gyűjtőszámlák GIRO képesek, ezekre bármikor átvezethet, átutalhat, befizethet, ezzel csökkentve a moratórium időszaka után megfizetendő összeget
 • a gyűjtőszámlákról kimenő tranzakció nem végezhető, ezért kérjük, erre a számlára csak akkor utaljon, ha a fennálló, moratóriummal érintett egyenlegét szeretné csökkenteni
 • a gyűjtőszámlák megnyitását követően elektronikus csatornáin keresztül elérhetővé válnak
 • amennyiben több kölcsön ügylettel rendelkezik, akkor a számlakivonaton található tranzakció megjegyzés mezőjében találja az érintett kölcsön azonosítóját
 • adott kölcsönhöz tartozó kamat- és tőke gyűjtő számla közül bármelyikre átvezethet, átutalhat, befizethet, kölcsönönként az alábbi sorrendben szedjük be a beérkező jóváírásokat:
  1. moratórium előtt gyűjtött késedelmes összegek (késedelmi kamat/kamat/díjak, tőke)
  2. moratórium alatt felgyülemlett kamat/díjak
  3. moratórium alatt felgyülemlett tőke

egyéb kiegészítések a folyószámlahitelek működéséről fizetési moratórium esetén:

Ha 2020. március 18-án a folyószámla-hitelkeret használatban volt, az alábbi tudnivalókra hívjuk fel figyelmét:

 • a moratórium időszaka alatt ügyfeleink részére a teljes szerződött folyószámla-hitelkeret elérhető, folyamatosan rulírozik
 • a 2020. március 18-án kihasznált folyószámla-hitelkeret összegéhez tartozó kamatokat, díjakat egy technikai (gyűjtő)számlára átvezetjük
 • a 2020. május 1-jétől megtett, moratóriumból történő kilépési nyilatkozatok esetén, az azzal érintett szerződések 2020. március 19. és a nyilatkozat tétel időpontja közötti időszakra vonatkozóan a moratórium hatálya alá tartoznak. A nyilatkozattételhez a Bank honlapján elérhető nyilatkozat kitöltésére van szükség.

a fizetési moratórium időszaka alatt lejáró folyószámlahitel szerződések

 • a fenti rendeletek hatálya alá tartozó szerződések automatikusan meghosszabbításra kerülnek, új lejáratuk: 2020. december 31. + a moratórium indulásától az eredeti lejáratig eltelt idő.
  példa: ha a szerződés eredeti lejárata 2020. április 30., akkor a moratórium indulásától (2020. március 19-től) 43 nap telt el, ezért az új lejárat 2020.12.31. + 43 nap, azaz 2021. február 12.

mi történik a moratóriumot követően?

 • ügyfeleinknek a moratórium időszaka alatt keletkezett kamatok és díjak rendezésére 12 havi kamatmentes hitelt folyósítunk, amelyről a későbbiek során részletes tájékoztatást nyújtunk

egyéb technikai tudnivalók:

 • a moratórium hatálya alá eső folyószámlahitelek esetében is a teljes kihasznált folyószámla-hitelkeret után felszámított kamat és – amennyiben a szerződés tartalmazza – a ki nem használt folyószámla-hitelkeret után felszámított rendelkezésre tartási jutalék, továbbá felülvizsgálati díj kerül terhelésre
 • a március 18-án kihasznált rész, azaz a moratóriumban érintett részre vonatkozó kamatok, díjak utólagosan kerülnek jóváírásra ügyfeleink számláin, legkésőbb minden hónap 5. munkanapjáig, ezzel egyidőben növeljük a gyűjtőszámla egyenlegét
 • a gyűjtőszámla képes átutalásokat fogadni, így amennyiben a felgyűlt kamatokat, díjakat rendezni szeretné egy átutalással megteheti
 • amennyiben ügyfelünk számláján nem áll rendelkezésre fedezet a terhelés időpontjában, a díjak sorba állításra kerülnek, így a korrekcióra sem tud sor kerülni, csak a tényleges terhelést követően, a következő havi korrekciókkal egyidőben

egyéb kiegészítések lízing szerződések esetében:

 • Pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek vonatkozásában fizetési moratóriumra jogosult szerződések tekintetében a kötelezettségek eredeti szerződés szerinti teljesítésére vagy a fizetési moratórium beállítására tett nyilatkozatokat, a Nyilatkozat kézhezvételét és feldolgozását követő esedékességű azon lízingdíj fizetési kötelezettségekre vonatkozóan tudjuk figyelembe venni, amelyeknek számlázása (minden hónap 12-e) a Nyilatkozat kézhezvételének és feldolgozásának időpontjáig még nem történt meg.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a csoportos beszedéssel történő havi lízingdíj kiegyenlítéseket a kormányrendelet értelmében felfüggesztettük. Amennyiben az érintett szerződések vonatkozásában eredeti ütemezés szerint kíván fizetni, akkor kérjük nyilatkozatát ezen szerződések vonatkozásában is tegye meg. Ennek hiányában, függetlenül attól, hogy a szükséges fedezet a terhelendő számlán rendelkezésre áll, az esedékes törlesztés nem fog kiegyenlítésre kerülni.
 • Tájékoztatjuk, hogy a Pénzügyminisztérium 2020.07.13-án kelt állásfoglalása alapján, nyíltvégű pénzügyi lízingszerződés esetén a fizetési moratórium és az ebből fakadó futamidő hosszabbítás a maradványértékre nem terjed ki, vételi- ill. vevőkijelölési jogát az eredeti szerződés szerinti határidőig gyakorolhatja. A maradványérték megfizetése nem jelenti az eszköz tulajdonjogának egyidejű átruházását is, a tulajdonjog az eredeti szerződési feltételek alapján a lízingdíjak maradéktalan megfizetéséig fenntartásra kerül. 
  Ugyanakkor a jogalkotó fizetés könnyítésre irányuló szándékát figyelembe véve a Bank lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az eredeti maradványérték és az eszköz várható piaci értéke ezt lehetővé teszi, a maradványértéket a jogszabályoknak megfelelően meghosszabbított futamidő végén teljesítse. A hosszabbítás automatikusan megtörténik, Önnek további teendője nincs. Amennyiben a szerződés szerinti maradványérték az automatikus hosszabbítást nem teszi lehetővé, legkésőbb az eredeti szerződés szerinti lejáratot megelőző 60. napig felvesszük Önnel a kapcsolatot.
  Ha nem kíván élni ezzel a lehetőséggel, azaz a maradványértéket eredeti szerződés szerinti határidőben szeretné megfizetni a tulajdonjog egyidejű átruházása nélkül, írásbeli nyilatkozatát legkésőbb az eredeti szerződés szerinti lejáratot megelőző 60. napig teheti meg.