K&H Lízingcsoport közleménye 2010.12.03.

A K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042149) Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a Társaság alaptőke emeléséről, valamint a nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvénnyé történő átalakításáról szóló közleményét:

A K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042149) (a továbbiakban: Társaság) egyszemélyi tulajdonosa, K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-041043) (a továbbiakban: Alapító) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseivel összhangban 2010. november 17. napján az alábbi határozatokat hozta:

Az Alapító az 1/2010.(november 17.) számú Alapítói Döntésével a K&H Pannonlízing Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 50.000.000 (azaz ötven millió) forintról 1.000.000 (azaz egymillió) forinttal 51.000.000 (azaz ötvenegymillió) forintra történő felemeléséről határozott.

A zártkörű alaptőke emelés során egy darab 1.000.000 (azaz egymillió) forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra, dematerializált értékpapírként, amelynek átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást kizárólag az Alapító jogosult megtenni.

Az újonnan kibocsátásra kerülő részvény a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogot biztosít.

Az alaptőke emelés során kibocsátott egy darab részvény kibocsátási értéke 2.700.000.000 (azaz kettőmilliárd hétszázmillió) forint.

A kibocsátásra kerülő egy darab részvény átvételére és a kibocsátási érték megfizetésére.az Alapító kötelezettséget vállal a 2010. november 17. napján hozott alapítói határozat aláírásával.

Az alaptőke emelés során az Alapító kizárólag pénzbeli hozzájárulást szolgáltat akként, hogy az átvenni vállalt részvény kibocsátási értékének 100 %-át egy összegben legkésőbb 2010. november 23. napjáig befizeti a Társaság K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-20271677-00000000  számú bankszámlájára.

 

II.

Az Alapító a 2/2010.(november 17.) számú Alapítói Döntésében 2010. november 17. napján úgy határozott, hogy a Társaság jelen alaptőke emelését követően a teljes alaptőkét megtestesítő 51.000.000 (azaz ötvenegymillió) forint össznévértékű részvényét dematerializált formában bocsátja ki, egyúttal a részvények névértékét 100 (azaz egyszáz) forintról 1.000.000 (azaz egymillió) forintra változtatja.

A Társaság ezúton tájékoztatja a részvényest az alábbiakról:

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2010. november 17.

Az átalakítás időtartama: a megkezdéstől számított 60 nap, amely 2011. január 15. napjáig (ez a nap a benyújtásra megjelölt utolsó nap) tart.

Az átalakítás lezárásának időpontja: 2011. január 15. napja, azzal, hogy amennyiben a nyomdai úton előállított részvények 2011. január 15. napját megelőzően hiánytalanul és érvényesen benyújtásra kerülnek, az átalakítás folyamata hamarabb is lezárható. Ebben az esetben az átalakítás időpontja a hiánytalan és érvényes benyújtás napját követő első munkanap lesz.

Az átalakítás napja: 2011. január 17. , amely a részvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap. Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelennek nyilvánítja és dematerizalizált értékpapírrá alakítja.

A Társaság felszólítja a részvényest arra, hogy a nyomdai úton előállított részvényeit 2011. november 17. és 2011. január 15. napja között nyújtsa be az üzleti órákban a Társaság (kibocsátó) székhelyén.

Az Alapító kötelezettséget vállal arra, hogy a részvény átalakítás cégjegyzékbe történt változásbejegyzését követően a dematerializált részvényeket a KELER Zrt.-nél vezetett 0303/100053 számú számlája mellett a Társaság nevén megnyitott alszámlán helyezi el. Az Alapító az értékpapírszámla számának és elnevezésének megjelölésével a Társaság Igazgatóságát haladéktalanul értesíti.

Az Alapító a 2010. november 17-ei határozatának meghozatalával egyidejűleg és annak tartalma szerint módosította a K&H Pannonlízing Zrt. Alapító Okiratát és a módosítással egységes szerkezetben külön okiratba foglalta.

Budapest, 2010. november 17.

K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt.