K&H Lízingcsoport közleménye 2011.03.31.

A K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042149) Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a Társaság alaptőkéjének emeléséről szóló közleményét:

A K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042149) (a továbbiakban: Társaság) egyszemélyi tulajdonosa, K&H Bank Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-041043) (a továbbiakban: Alapító) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseivel összhangban 2011. március 22. napján az alábbi határozatokat hozta: 

Az Alapító az 1/2011.(03.22.) számú Alapítói Döntésével a K&H Pannonlízing Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 51.000.000 (azaz ötvenegymillió) forintról 1.000.000 (azaz egymillió) forinttal52.000.000 (azaz ötvenkétmillió) forintra történő felemeléséről határozott. 

A zártkörű alaptőke emelés során egy darab 1.000.000 (azaz egymillió) forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra, dematerializált értékpapírként, amelynek átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást kizárólag az Alapító jogosult megtenni. 

Az újonnan kibocsátásra kerülő részvény a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogot biztosít. 

Az alaptőke emelés során kibocsátott egy darab részvény kibocsátási értéke 2.000.000.000 (azaz Kettő milliárd) forint. 

A kibocsátásra kerülő egy darab részvény átvételére és a kibocsátási érték megfizetésére.az Alapító kötelezettséget vállal a 2011. március 22. napján hozott alapítói határozat aláírásával. 

Az alaptőke emelés során az Alapító kizárólag pénzbeli hozzájárulást szolgáltat akként, hogy az átvenni vállalt részvény kibocsátási értékének 100 %-át egy összegben az alapítói határozat keltétől számított 5 banki napon belül befizeti a Társaság K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-20271677-00000000 számú bankszámlájára. 

Az Alapító a 2011. március 22. napján hozott határozatával egyidejűleg és annak tartalma szerint módosította a K&H Pannonlízing Zrt. Alapító Okiratát és a módosítással egységes szerkezetben külön okiratba foglalta. 

Budapest, 2011. március 22. 

K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt.