A K&H Autófinanszírozó Zrt. közleménye alaptőke emelésről

A K&H Autófinanszírozó Zrt. közleménye alaptőke emelésről

KÖZLEMÉNY 

A K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043531) Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a Társaság alaptőkéjének emeléséről szóló közleményét: 

K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út. 84/a., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043531) (a továbbiakban: Társaság) egyszemélyi tulajdonosa, K&H Pannonlízing Pénzügyi Szolgáltató Holding Zrt. (székhelye: 1051 Budapest, Vigadó tér 1., cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042149) (a továbbiakban: Alapító) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseivel összhangban 2011. július 8. napján az alábbi határozatokat hozta: 

Az Alapító az 1/2011.(07.08.) számú Alapítói Döntésével a K&H Autófinanszírozó Zrt. alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 50.000.000 (azaz ötvenmillió) forintról 1.000.000 (azaz egymillió) forinttal 51.000.000 (azaz ötvenegymillió) forintra történő felemeléséről határozott. 

A zártkörű alaptőke emelés során egy darab 1.000.000 (azaz egymillió) forint névértékű, névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra, nyomdai úton előállított értékpapírként, amelynek átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást kizárólag az Alapító jogosult megtenni. 

Az újonnan kibocsátásra kerülő részvény a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogot biztosít. 

Az alaptőke emelés során kibocsátott egy darab részvény kibocsátási értéke 2.400.000.000 (azaz kettőmilliárd négyszázmillió) forint. 

A kibocsátásra kerülő egy darab részvény átvételére és a kibocsátási érték megfizetésére az Alapító kötelezettséget vállal a 2011. július 8. napján hozott alapítói határozat aláírásával. 

Az alaptőke emelés során az Alapító kizárólag pénzbeli hozzájárulást szolgáltat akként, hogy az átvenni vállalt részvény kibocsátási értékének 100 %-át egy összegben legkésőbb 2011. július 29. napjáig befizeti a Társaság K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-21522990-00000000 számú bankszámlájára. 

Az Alapító a 2011. július 8-ai határozatának meghozatalával egyidejűleg és annak tartalma szerint módosította a K&H Autófinanszírozó Zrt. Alapító Okiratát és a módosítással egységes szerkezetben külön okiratba foglalta. 

Budapest, 2011. július 22. 

K&H Autófinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 
Igazgatósága