magánszemély ügyfeleink online azonosítása

 • magánszemély ügyfelünkként gyorsan és egyszerűen módosíthatod személyes adataid, amit ezen a felületen „az online azonosítás indítása” gomb megnyomásával kezdeményezhetsz
 • a 2017. június 26-án hatályba lépett, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény értelmében Bankunknak 2019. október 31-ig ismételten át kell világítania ügyfeleit. Az átvilágítás online is elvégezhető, melyet magánszemély ügyfeleink „az online azonosítás indítása” gomb megnyomásával tudnak elindítani
Fontos: Az online átvilágítási folyamat csak magyar hatóság által kiállított azonosító okmányokkal és magyar lakcímmel rendelkező, magánszemély ügyfelek esetén végezhető el. Minden egyéb esetben kérjük, hogy fáradjon be bármely K&H bankfiókba, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére! 

A kiemelt közszereplő, vagy amerikai adóügyi illetőséggel rendelkező ügyfelek esetén sem történhet az átvilágítás online. Ilyen esetekben szintén bankfiókjaink bármelyikét felkeresheti, hogy az átvilágítást ügyintézőink segítségével személyesen elintézhesse.

Az online átvilágításhoz egy olyan mobileszközre vagy számítógépre van szükség, amely rendelkezik kamerával, mikrofonnal és le tud játszani hangot. Bármely olyan eszközt használhat a folyamat során, ami ezeknek a feltételeknek megfelel. A nagyjából 10-15 perces videó beszélgetés lefolytatásához stabil internetkapcsolatra is szükség lesz.
 
Az online átvilágításhoz, kérjük, készítse elő az alábbi érvényes azonosító okmányai valamelyikét: 
 • kártya formátumú személyi igazolványt és lakcímkártyát
  vagy 
 • kártya formátumú vezetői engedélyt és lakcímkártyát
  vagy
 • útlevelet és lakcímkártyát.
Fontos továbbá, hogy ahhoz, hogy a videós azonosítást elvégezhessük, a törvényi szabályozás értelmében egyedül kell tartózkodnia egy helyiségben, kérjük, erre is ügyeljen, mielőtt elindítaná az online azonosítás folyamatát.

információ az online átvilágításról

Az online átvilágítás az oldal alján található „online azonosítás indítása” gomb megnyomásával veszi kezdetét, és a rendszer videóhívás formájában automatikusan kapcsol egy banki ügyintézőt. Elképzelhető, hogy néhány ügyfél szintén átvilágításra vár Ön előtt. Ha így lenne, akkor azonnal tájékoztatjuk arról, hogy hányan vannak Ön előtt, és a várakozás előreláthatóan mennyi időt vesz igénybe.

Amikor a videóhívás elkezdődik, az ügyintéző nemcsak bemutatkozik, hanem a teljes folyamatról is tájékoztatást nyújt majd. Ezt követően az ügyintéző hozzájárulását kéri a videós azonosítás elvégzéséhez, és amint ezt megadja, folytatódik a folyamat.

Először a nevét és a születési dátumát kell megadnia. Ezt követően az azonosító okmányt kell a webkamera elé tartani és mozgatni is kell, hogy a biztonsági elemeit is megfelelően ellenőrizni lehessen. Az igazolvány érvényességének ellenőrzése után az ügyintéző az igazolványon lévő fotót össze fogja hasonlítani a videón látott arcképpel.

Amikor az azonosítás sikeresen megtörtént, fotót készítünk az igazolványról. Az igazolvány mindkét oldalát, és a lakcímkártya első oldalát kell a kamera felé fordítani, hogy a fotót elkészíthessük. Az igazolványokat úgy kell beállítani, hogy jól olvasható legyen a felületük az ügyintéző számára, ekkor készül róla a fotó.

Az ügyintéző az okmányok alapján ellenőrzi, szükség esetén módosítja az adatait, és az alábbi kérdéseket fogja feltenni Önnek, amennyiben korábban még nem nyilatkozott ezekről.

 • Kiemelt közszereplő-e? Ha nem tudja pontosan mit jelent ez, akkor a lenti tájékoztatók között talál egy erre vonatkozó tájékoztatót. Amennyiben Ön kiemelt politikai közszereplő, illetve közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy, akkor nem folytatható az online azonosítás. Ebben az esetben kérjük, hogy keresse fel bármelyik bankfiókunkat, ahol ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére az azonosítás kapcsán.
 • Hozzájárul-e a K&H márkacsoport szintű marketing megkereséshez? Ezzel a nyilatkozattal hozzájárulhat ahhoz, hogy a K&H márkacsoport tagvállalatai saját szolgáltatásaikkal, személyre szabott ajánlataikkal megkereshessék. A lenti Tájékoztatóban az Egyéb címszó alatt talál erre vonatkozóan tájékoztatót.
 • Hozzájárul-e adatainak az átadásához a K&H Biztosító és K&H Bank között? Ezzel hozzájárulhat ahhoz, hogy a K&H Biztosító Zrt. az Önről kezelt adatokat (a közös ügyfélkiszolgálás érdekében) átadja a K&H Bank Zrt. részére. A lenti Tájékoztatóban az Egyéb címszó alatt talál erre vonatkozóan tájékoztatót.
 • Amerikai adóalanynak minősül-e? Ha nem tudja pontosan mit jelent ez, akkor a lenti tájékoztatóban a FATCA nyilatkozat címszó alatt talál egy erre vonatkozó tájékoztatót. Amennyiben Ön amerikai adóalany, akkor nem folytatható az online azonosítás. Ebben az esetben bármelyik fiókunkat felkeresheti, ahol ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére az azonosítás kapcsán.
 • Rendelkezik bármely CRS tagországbeli adóügyi illetőséggel? Ha nem tudja pontosan mit jelent ez, akkor a lenti tájékoztatóban a CRS nyilatkozat címszó alatt talál egy erre vonatkozó tájékoztatót.
 • A banki szolgáltatásokat saját nevében, érdekében és javára veszi igénybe? Amennyiben nem a saját nevében, érdekében és javára veszi igénybe a banki szolgáltatásokat, akkor nem folytatható az online azonosítás. Ebben az esetben kérjük, hogy keresse fel bármelyik bankfiókunkat, ahol ügyintézőink készséggel állnak rendelkezésére az azonosítás kapcsán.

A fenti kérdések megválaszolásával az online azonosítás sikeresen megtörténik.

tájékoztatók tájékoztatók

tájékoztató - kiemelt közszereplői nyilatkozat

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvénynek (2017. LIII) való megfelelés érdekében, tovább bővült azon ügyfelek köre, akiknek ügyfélnyitás és ügyféladat-módosítás során külön nyilatkozatot kell tenniük.

A külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személyeknek eddig is kellett nyilatkozniuk kiemelt közszereplői státuszukról, azonban a törvényi változások értelmében, a törvény hatályba lépésétől (2017.06.26) már minden új természetes személy ügyfélnek - beleértve a jogi személyhez kapcsolt természetes személyeket is -, nyilatkoznia kell e státuszáról. A törvény hatálybalépésekor meglévő ügyfeleinknek 2019.06.26-ig kell nyilatkozatot tenniük, annak elmaradása a számla blokkolását vonja maga után.

mit jelent ez a gyakorlatban?

Az ügyfélnyitás vagy ügyfél adatmódosítás folyamata során nyilatkozni kell a kiemelt közszereplő státuszra vonatkozóan:

 • nem vagyok kiemelt közszereplő, aki fontos közfeladatot lát el, vagy látott el egy éven belül
 • a törvény alapján fontos közfeladatot ellátó kiemelt közszereplő vagyok
 • a törvény alapján kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója vagyok
 • kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll
 • kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy vagyok, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet kiemelt közszereplő személy javára hoztak létre

ki számít kiemelt közszereplőnek?

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

ki számít fontos közfeladatot ellátó személynek?

 • az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
 • az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
 • a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt, vezető testületének tagja és tisztségviselője,
 • a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság, és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
 • a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
 • a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
 • többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
 • nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja

ki számít a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának?

A kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

ki számít kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek?

A kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

 • bármely természetes személy, aki a kiemelt közszereplővel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa, vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll (Pl.: Egy Kft-nek két magánszemély tényleges tulajdonosa van, az egyik a nyilatkozó magánszemély, a másik pedig kiemelt közszereplő. Ebben az esetben a nyilatkozó magánszemély a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül);
 • bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a kiemelt közszereplő javára hoztak létre.

mi történik, ha Ön nem kiemelt közszereplő, nem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, és nem is kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?

Amennyiben a fentiek közül Önre egyik pont sem vonatkozik, és a nyilatkozatot is ennek megfelelően teszi meg, úgy az átvilágítás elvégezhető.

mi történik, ha Ön kiemelt közszereplő, kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy?

Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy a fenti pontok valamelyike fennáll, úgy bármely bankfiók felkeresésével a Bank elvégzi a fokozott ügyfél-átvilágítási folyamatot.

mi történik, ha nem kiemelt közszereplő, de a neve megegyezik egy kiemelt közszereplőével?

Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy a fenti pontok egyike sem igaz, de a neve megegyezik egy ismert kiemelt közszereplőével, úgy a Bank elvégzi az ügyfél-átvilágítási folyamatot, amely lezárását követően végezhető el az átvilágítás.

mi történik, ha úgy nyilatkozik, hogy nem kiemelt közszereplő, de a banki vizsgálat azt állapítja meg, hogy mégis az?

Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy a fentiek egyike sem vonatkozik Önre, de a Banki ügyfél-átvilágítási folyamat mégis azt állapítja meg, hogy a törvény alapján Ön kiemelt közszereplő, úgy a Banknál kiemelt közszereplői státusza lesz, és ennek megfelelően fel kell keresnie valamely bankfiókunkat, és ki kell töltenie az ügyféladatlapon a nyilatkozat vonatkozó pontjait.

van-e határidő, ha már az ügyfelünk, hogy ezt a nyilatkozatot megtegye?

Igen, van határidő. Amennyiben a törvény hatálybalépésekor (2017.06.26) már ügyfele volt a Banknak, úgy 2019.06.26-ig szükséges a nyilatkozattétel.

mi történik, ha nem nyilatkozik?

Amennyiben a határidő leteltéig nem tesz nyilatkozatot, úgy a számláit blokkoljuk. Amennyiben később megteszi a nyilatkozatot és a szükséges átvilágítási folyamat lezárul, a blokkolást feloldjuk.

ügyfél tájékoztató - FATCA nyilatkozat

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok kormánya kétoldalú megállapodást írta alá a FATCA szabályozás végrehajtásáról, amely a 2014. évi XIX. törvény 2014 május 15-i kihirdetésével került be a hazai jogrendszerbe. A szabályozás 2014. július 1-én lépett hatályba.

mit jelent az, hogy FATCA és mi a célja?

A FATCA egy mozaikszó, a Foreign Account Tax Compliance Act szavak rövidítése. A FATCA szabályozás célja az amerikai adózók külföldön (azaz az USA-n kívül) tartott jövedelmeinek feltérképezése, az amerikai adóztatás hatékonyságának növelése érdekében. A jogszabály előírja a külföldi (nem amerikai) pénzügyi intézmények számára, hogy az ügyfeleiket azonosítsák, és az azonosított amerikai ügyfelek USA-n kívüli számláiról – az adóhatóságon keresztül – rendszeresen jelentést tegyenek az amerikai adóhatóságnak (IRS).

mit jelent a gyakorlatban a FATCA nyilatkozat tétel?

Amikor valaki az ügyfelünkké válik, valamint az ügyfél átvilágítás során, ha korábban még nem nyilatkozott, akkor nyilatkoznia szükséges, hogy amerikai adóalanynak minősül-e.

mit kell tenni, ha valaki amerikai adóalanynak számít?

Amennyiben valaki úgy nyilatkozik, hogy amerikai adóalany, fel kell keresnie valamely bankfiókunkat és ki kell töltenie egy dokumentumot (W-Form), amely az Amerikai Adóhatóság hivatalos nyomtatványa.

mely ügyfeleket szükséges vizsgálnunk?

 • magánszemély számlatulajdonos
 • magánszemély társtulajdonos
 • magánszemély meghatalmazott
 • jogi személyek (nem magánszemély)
 • jogi személyek tényleges tulajdonosa

mit jelent az ügyfél azonosítás a gyakorlatban?

Mielőtt valaki az ügyfelünkké válik, valamint az ismételt átvilágítás során bankunknak meg kell vizsgálni az ügyfél jogszabályban meghatározott adatait (indikátorok), ahhoz hogy a FATCA érintettséget meg tudjuk állapítani. Minden ügyfélnek, akinek van FATCA érintettsége, vagyis az indikátorok közül akár eggyel is rendelkezik, annak kötelezően ki kell tölteni a megfelelő W-Formot.

mit jelent az, hogy indikátor?

Az ügyfél jogszabályban meghatározott adatai, amelyeket vizsgálni szükséges a FATCA érintettség meghatározásakor.

melyek a magánszemélyekre vonatkozó indikátorok?

 • állampolgárság
 • születési hely (országkód)
 • állandó lakcím
 • értesítési cím
 • telefonszám
 • USA lakcímmel rendelkező meghatalmazott

melyek a magánszemély meghatalmazott indikátorai?

Meghatalmazottakat CSAK magánszemély esetén kell vizsgálni, és CSAK egyetlen indikátor vonatkozásában, ami az:

 • állandó lakcím

mi történik, ha valaki egy vagy több indikátor miatt érintett?

Minden olyan ügyfélnek, aki a fenti USA indikátorok bármelyikével rendelkezik, kötelező kitöltenie a FATCA W-Formot, amely az Amerikai Adóhatóság hivatalos nyomtatványa.

mit történik, ha egy magánszemély ügyfél meghatalmazottja FATCA érintett?

Ekkor a meghatalmazott miatt maga a magánszemély ügyfél válik érintetté, és ki kell töltenie a megfelelő W-Form-ot.

ügyfél tájékoztató - CRS nyilatkozat

Magyarország aláírta a Nemzetközi adó adatcsere egyezményt (CRS), és ennek betartása érdekében megalkotta a 2015. évi CXCII törvényt. A törvény értelmében a K&H Bank (minden egyéb magyarországi pénzintézethez hasonlóan) 2016. január 1. után köteles nyilatkoztatni az ügyfeleit, hogy az együttműködésben részt vevő tagállamokban rendelkeznek-e adóilletőséggel (érintettek-e adóügyekben).

Annak érdekében, hogy eleget tehessünk jogszabályi kötelezettségünknek, be kell szereznünk ügyfeleinktől a törvényben meghatározott adatokat.

mit jelent az, hogy CRS?

A CRS egy mozaikszó, a Common Reporting Standard, azaz a nemzetközi adózásról szóló adatcsere egyezmény rövidítése. A CRS egyezmény aláírásával Magyarország kötelezte magát arra, hogy a nemzetközi adózásban érintett magánszemélyekről és jogi személyekről bizonyos szabályok figyelembevételével személyes és pénzügyi adatokat szolgáltat azon országoknak, ahol az ügyfélnek adózási kötelezettsége van.

mit jelent a gyakorlatban a CRS nyilatkozat tétel?

Amikor valaki az ügyfelünkké válik, valamint ha még korábban nem tette meg, akkor az ismételt átvilágítás során nyilatkoznia szükséges, hogy külföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik-e.

mit kell tenni, ha valaki külföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik?

Amennyiben valaki úgy nyilatkozik, hogy valamelyik EU tagállamban adóilletőséggel rendelkezik, akkor meg kell adnia külföldi adóazonosító jelét/adószámát. Amennyiben nem EU tagállamban van adóilletősége, akkor a külföldi adóazonosító jelet/adószámot a megfelelő hivatalos dokumentummal (okmánnyal, hivatalos okirat) igazolnia is kell.

mely ügyfeleket vizsgáljuk?

 • magánszemély számlatulajdonos
 • magánszemély számla társtulajdonos
 • magánszemély meghatalmazott
 • jogi személyek (nem magánszemély)
 • jogi személyek tényleges tulajdonosa  (magánszemély)

hogyan állapítjuk meg az ügyfelek CRS érintettségét?

Mielőtt valaki az ügyfelünkké válik, valamint az átvilágítás során meg kell vizsgálnunk az ügyfél jogszabályban meghatározott adatait (indikátorok) ahhoz, hogy a CRS érintettségét meg tudjuk állapítani. Minden olyan ügyfél, aki az indikátorok közül akár eggyel is rendelkezik, CRS érintett.

mit jelent az, hogy indikátor?

Az ügyfél jogszabályban meghatározott adatai, amelyeket vizsgálni szükséges a CRS érintettség meghatározásakor.

melyek a magánszemélyekre vonatkozó CRS indikátorok?

 • CRS tagországbeli adó rezidencia (adóilletőség)
 • CRS tagországbeli állandó lakcím vagy értesítési cím
 • CRS tagországbeli telefonszám (és nincs más telefonszám megadva)
 • CRS tagországbeli állandó lakcímmel rendelkező meghatalmazott

melyek a meghatalmazott és társkártya tulajdonos magánszemély CRS indikátorai?

 • CRS tagországbeli állandó lakcím vagy értesítési cím
 • CRS tagországbeli adó rezidencia

mi történik, ha valaki egy vagy több CRS indikátor miatt érintett?

Minden olyan ügyfélnek, aki a fenti CRS indikátorok bármelyikével rendelkezik, EU tagországbeli adórezidenca esetén kötelező megadni, nem EU tagországbeli adórezidencia esetén hivatalos okirattal igazolnia is kell az adott CRS tagországbeli adóazonosító jelét/adószámát.

mi történik, ha új ügyfélkapcsolat létesítése során a leendő ügyfél CRS érintett, de nem adja meg és/vagy nem igazolja hivatalos okmánnyal az adószámát/adóazonosító jelét?

Ebben az esetben a Bank a törvény értelmében nem létesít üzleti kapcsolatot vele.

tájékoztató - K&H márkacsoport szintű marketing nyilatkozat

A K&H márkacsoport tagvállalatai - K&H Bank Zrt., K&H Biztosító Zrt., K&H Alapkezelő Zrt., K&H Faktor Zrt., K&H Csoportszolgálató Központ Kft., K&H Ingatlanlízing Zrt., K&H Autópark Kft., K&H Jelzálogbank Zrt. - szolgáltatásaikat gyakran közvetlen megkeresések révén ajánlják fel ügyfeleik számára. Ez az ún. marketing célú megkeresés történhet több csatornán, így telefonon, SMS-ben, postai úton vagy elektronikus csatornán (például e-mail, e-bank vagy mobilbank üzenetben), melyek közül Ön választhatja ki, hogy melyeken szeretne ilyen tartalmú megkereséseket fogadni.

A K&H márkacsoport tagvállalatainak célja a közvetlen megkeresések során az, hogy olyan szolgáltatásokat és kedvezményeket ajánljanak, melyekre Önnek szüksége lehet.

tájékoztató - adatátadási nyilatkozat

A K&H Bank Zrt. és a K&H Biztosító Zrt. bár ugyanazon márkacsoport tagjai, mégis külön jogi személynek számítanak.

Ez azzal jár, hogy ha Ön a K&H Bank Zrt-nél és a K&H Biztosító Zrt-nél is rendelkezik termék(ek)kel - például lakáshitellel és lakásbiztosítással -, a banki termékével (lakáshitel) kapcsolatos adatait csak a K&H Bank, a biztosítási termékével kapcsolatos adatait pedig csak a K&H Biztosító láthatja és kezelheti. (Adatok alatt az Ön személyes, és igénybe vett szolgáltatásaival kapcsolatos adatait értjük.) Amennyiben Ön hozzájárul az adatátadáshoz, ez megváltozik, így a K&H Bank láthatja az Ön biztosítási adatait és termékeit, a K&H Biztosító pedig az Ön banki adatait és termékeit is.

 jó tudni

kivételt képez például az az eset, amikor a Bank a Biztosító közvetítőjeként jár el (pl. bankfiók értékesít lakásbiztosítást), vagy kiszervezési szerződés miatt a jogszabály kifejezetten megengedi az adatátadást.


Ezzel a nyilatkozattal ahhoz kérjük a hozzájárulását, hogy a K&H Bank Zrt. és a K&H Biztosító Zrt. által kezelt adatait összekapcsolhassuk, ezáltal hatékonyabban tudjuk kiszolgálni Önt, Ön pedig több csatornán keresztül, kényelmesebben és gyorsabban tudjon ügyet intézni.