tájékoztató információ szolgáltatási kötelezettségről

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem

A K&H Bank a jogszabályok következetes betartásával minden eszközt bevet, hogy a bűnelkövetők a bankot ne használhassák fel pénzmosás és terrorizmus finanszírozás céljára. A bank a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében Compliance szervezetet működtet, ahol külön terület foglalkozik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzésével.

 

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetének eltitkolására, elfedésére az elkövetők, vagy más személyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgáltatásait. A terrorista pénzek sokszor legális jövedelemből származnak és a cél annak felhasználása, nem pedig a bűncselekményből származó pénzek elfedése.

 

A K&H Bank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban:

Belső ellenőrző és információs rendszert működtet a pénzmosást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító bank-, vagy pénzügyi műveletek megakadályozása érdekében. A bank együttműködik a bűnüldöző szervekkel minden, pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló körülmény feltárásában.

 

A K&H Bank a törvénynek, a 35/2007. (XII.29.) PM rendeletnek, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ajánlásának megfelelően belső szabályzattal rendelkezik, melyet a bank valamennyi munkatársa alkalmazni köteles. A bank szabályzata  teljes mértékben összhangban van és megfelel az FATF 40+9 ajánlásának és a 2005. október 26-i 2005/60 EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel és a 1781/2006/EK rendelettel. A nemzetközi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nyilatkozatok bankunk honlapján elérhetőek. A bank munkatársai kötelesek eleget tenni ügyfél-átvilágítási, és bejelentési kötelezettségüknek.

Ügyfeleink vonatkozásában az alábbiakra szeretnénk kiemelten felhívni a figyelmet:

 

A hatályos hazai jogszabály értelmében kötelező az ügyfél-átvilágítás a jogszabályban meghatározott esetekben, így különösen ügyfélkapcsolat létesítésekor, illetve a 3,6 millió Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó készpénzes ügyletekben, valamint 500.000 Ft-ot meghaladó pénzváltás esetén, függetlenül a tranzakcióban használt pénznemtől.

A kötelezettség végrehajtása érdekében kérjük, ügyintézéshez hozza magával érvényes személyi azonosító okmányait.

 

A jogszabály alapján a bank kötelezett továbbá ügyfeleit írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy banki ügyleteik során saját, vagy más (személy, jogi személy, szervezet) tényleges tulajdonos nevében, javára, illetőleg érdekében járnak-e el. Külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfeleinknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy kiemelt közszereplőnek minősülnek-e. Ügyintézési idejét nagymértékben csökkentheti, ha nyilatkozati kötelezettségéhez a honlapunkon elhelyezett mellékleteket már előzetesen kitölti és magával hozza.

 

Ezúton szeretnénk ügyfeleinket felkérni arra is, hogy amennyiben a korábbi banki azonosításuk során felvett adataikban (ideértve a tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is) változás következik be, úgy az ügyfelekre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően 5 munkanapon belül szíveskedjenek bankunkat értesíteni, illetve felkeresni az adatváltozások felvétele és átvezetése érdekében.

 

    ©K&H Bank Zrt. Minden jog fenntartva!