K&H családi vállalatok kiválósági díj 2019

pályázat a magyarországi családi tulajdonban lévő vállalatok számára

 • kategóriánként trófea és sajtómegjelenés biztosítása
 • 4 pályázati kategória
 • független, szakmailag elismert zsűri

részletek részletek

a díj tartalma

A K&H díjat hirdet a magyarországi családi tulajdonban lévő vállalkozások számára azzal a céllal, hogy támogassa és elismerje azok hozzájárulását a magyar gazdasághoz és elkötelezettségét a társadalom iránt.

Négy különböző kategóriában maximum 2-2 díjat ítél meg a zsűri (összesen maximum 8 díjat oszt ki a zsűri).

kategóriák

 1. sikeres hosszú távú stratégia
 2. családi értékek a vállalatvezetés részeként és a generációváltás sikeres kezelése
 3. elkötelezettség a társadalom iránt, felelősségvállalás a szűkebb vagy tágabb közösségért, a társadalomért
 4. Innováció

díjazás, elismerés

 • kategóriánként trófea
 • sajtónyilvánosság a nyertes cégek számára (fotó és sajtóközlemény a nyertesekről, publikus gratuláció fizetett médiakampány formájában)
 • a díjazottak számára logó használat az elismerésről
 • nagyszabású ünnepélyes díjátadó, neves szakmai közönség előtt

Az elismerés költségeit és adóvonzatát a K&H viseli.

részvételi feltételek

a díjazottra vonatkozó rendelkezések

A díjra azok a Magyarországon bejegyzett cégek jelentkezhetnek, amelyek éves árbevétele meghaladja a 300 millió forintot, és

 • a vállalat legalább 51% -a magánszemély(ek) tulajdonában van, és
 • a vállalat legalább 25%-a egy család* tulajdonában van, és
 • a családnak legalább az egyik tagja aktívan a vállalat vezetésében dolgozik, vagy részt vesz a stratégiai döntések meghozatalában.

* A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, amely utóbbi alapja egyaránt lehet a vérségi kapcsolat vagy az örökbefogadás is.

a benyújtandó pályázat témája kategóriánként

1. kategória: sikeres hosszú távú stratégia
Mutassa be, miként biztosítják a cég hosszú távon sikeres működésének, növekedésének fenntarthatóságát, illetve a gazdaságon/iparágon belüli jelentős és előremutató szerepét.

2. kategória: családi értékek a vállalatvezetésben, a generációváltás sikeres kezelése
Mutassa be, melyek azok a családi értékek, amelyeket beépítenek a vállalatvezetésbe, és annak módját, hogy miként biztosítják ezen értékek továbbvitelét a generációváltással.

3. kategória: elkötelezettség a társadalom iránt, felelősségvállalás a szűkebb vagy tágabb közösségért, a társadalomért
Mutassa be, hogy a cég milyen formában, illetve tevékenységgel járul hozzá a helyi közösség, a társadalom tagjai életminőségének fejlődéséhez. Mit tesz a helyi közösségért, a társadalomért, akár a közvetlen vagy a tágabb környezetében.

4. kategória: innováció
Mutassa be az elmúlt években megvalósult vagy a közeljövőben tervezett innovációs fejlesztéseket, törekvéseket, illetve azok hatását a vállalat működésére.

a díjra jelentkezés tartalmi és formai kritériumai

A vállalatok a nevezési lap kitöltésével jelentkezhetnek a díjra.

A nevezési lap, mely maximum 4 db A4-es oldal lehet, tartalmazza:

 • a szükséges cégadatokat (1 oldal)
 • a cég bemutatását (a cég történetének és tevékenységének rövid bemutatása, fontos fordulópontok a cég életében, piaci helyzet - maximum 1 oldal)
 • a díjazásra alkalmasságot a kategóriának megfelelően megjelölt tartalommal (maximum 2 oldal)

A hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lapot elektronikus úton, pdf formátumban kell benyújtani.

A pályázók és a pályázókat képviselő természetes személyek a pályázat benyújtásával automatikusan elfogadják a pályázati kiírásban foglaltakat.

A K&H Csoport jogosult a pályázók képviselőinek személyes adatait (név, cégnév) nyilvánosságra hozni, a nyertesek kihirdetése érdekében.

A pályázatban résztvevők és a pályázathoz kapcsolódó rendezvényeken megjelenők regisztrációjukkal és megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy róluk fénykép és/vagy videó felvétel is készülhet. A szervezők a rendezvényen készült képi és videó anyagok használati jogát fenntartják.

értékelés és odaítélés

A zsűri saját belátása, szakmai megítélése szerint bírálja el a beérkező pályázatokat.

zsűritagok

 • Dr. Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem rektora
 • Galambos Márton, a Forbes magazin főszerkesztője
 • Boros Dávid, az FBN-H elnöke, az Oázis ügyvezető tulajdonosa
 • Kelényi Ádám, a Szamos Marcipán ügyvezető tulajdonosa
 • Ékes Ákos, a K&H Bank családi vállalatok szakértője
 • Horváth Magyary Nóra, a K&H Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója

a pályázat elbírálásának szempontjai

 • a pályázati kategóriában kimagasló teljesítmény
 • a cég jelentősége az adott iparágban
 • elkötelezettség a családi vállalkozás sikeres működése és továbbvitele iránt
 • egyedi ötletek, megoldások alkalmazása

érvénytelen pályázatok

A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el.

a pályázat érvényessége, határidők

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 3.

A hiánytalanul kitöltött és cégszerűen aláírt nevezési lapot elektronikus formában kell benyújtani Farkas Andrea részére az a.farkas@well.hu e-mail címre.

tárgy: K&H családi vállalatok kiválósági díj

az elbírálás tervezett napja

A pályázatok elbírálására – nem nyilvánosan – a nevezések beérkezését követően kerül sor. A jelöltek eredményéről a nevezési lapon megadott e-mail címre elektronikus értesítést küld a kiíró, legkésőbb 2019. november 19-ig.

nyilvános eredményhirdetés

A nyilvános eredményhirdetés 2019. november 28-án valósul meg, ahol sor kerül a díjazottak nevesítésére, és az ünnepélyes díjátadásra, amelyhez a jelentkező cégek nevezési lapjuk leadásával hozzájárulnak.

teljesítési garancia

A kiíró vállalja, hogy a nyilvános eredményhirdetéstől számított 180 napon belül teljesíti a díjazásban/elismerésben vállaltakat.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy nem ítéli oda a díjakat.

további információ a díjazással kapcsolatban

A részletes nevezési lap a dokumentumok fülön található.

A díjazás lebonyolítását a Well PR Ügynökség végzi.

A K&H családi vállalatok kiválósági díjról további információt Farkas Andreától kaphatnak a +36 1 350 7390/118-as telefonszámon vagy az a.farkas@well.hu e-mail címen.

korábbi K&H családi vállalatok kiválósági díjak korábbi K&H családi vállalatok kiválósági díjak

A K&H Bank Zrt. a Pályázók személyes adatait a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, azokat illetéktelen harmadik feleknek nem adja át.
Az adatkezelés célja a Pályázat megszervezése, a Pályázók értesítse a zsűrizésről és a nyilvánosság tájékoztatása a nyerteseket képviselő személyekről, családokról.
A felsorolt célok elérése érdekében a Bank a szükséges mértékben felhasználja a Pályázó pályázati anyagában megadott adatait (pl.: név, telefonszám, e-mail cím).
A K&H Csoport az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe:
Adatfeldolgozó neve: Well PR Ügynökség
székhelye: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.
cégjegyzékszáma: 01-09-876642
e-mail címe: well@well.hu
A kezelt adatokat kizárólag a Bank adatkezelésre kijelölt munkavállalói, valamint a közreműködő adatfeldolgozó arra kijelölt alkalmazottai, továbbá az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az adatkezelésre kijelölt dolgozókat jogszabály, illetve munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Az adatfeldolgozóval kötött szerződésben a Bank feltételül szabja, hogy az Adatfeldolgozó a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal köteles kezelni.
Pályázó az adatkezelésről bármikor felvilágosítást kérhet, valamint kezdeményezheti - korlátozás és indoklás nélkül – személyes adatainak helyesbítését és törlését. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg illetve az esetleges törlésére vonatkozó kérelem benyújtását követően haladéktalanul törlésre kerülnek. Ennek teljesítésére a Bank felhívja az adatfeldolgozót is.
A Pályázó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kifogással a Bank adatvédelmi tisztviselőjéhez, bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogvitákban az illetékes törvényszék jár el.
Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatás a www.kh.hu/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatóban található.